29 november 2011

Filmpje over tegenstellingen kerst

Dit filmpje laat de grote tegenstelling zien tussen het wereldse kerstfeest (filmpje) en het kerstfeest waar Christus centraal staat (lied). Laat het op je inwerken en ik hoop dat je besluit voor een adventstijd (kerstfeest) te kiezen waar Christus centraal staat. Alleen bij Hem is echte vrede en echt geluk te verkrijgen!


28 november 2011

Adventsrooster Ann Voskamp in het Nederlands vertaald

Het adventsrooster van Ann Voskamp is nu in het Nederlands vertaald door Janneke. Dit is een rooster met Bijbelgedeelten, praktische opdrachten en plaatjes om in te kleuren en op te hangen.
Dit rooster gaat morgen in, dus stuur Janneke snel een mail om het rooster van haar te ontvangen.

De geestelijke taak van de vader in het gezin.

Een ouderwets geschreven, maar erg mooi en praktisch artikel over de geestelijke taken van de vader. Ik hoop dat je de tijd neemt om dit te lezen en het (indien mogelijk) met je man te bespreken en er samen biddend mee aan de slag te gaan.


De geestelijke taak van de vader in het gezin.

Zoals God altijd een Vader voor Zijn kinderen is zo zal een vader voor zijn gezin zorgen. Om kinderen in de vreze des Heeren op te voeden is wel een taak voor beide ouders, maar de geestelijke taak heeft God voornamelijk op de vader gelegd. Zijn vrouw en kinderen kunnen gered worden als gevolg van zijn geloof. Het tegendeel is ook waar, dat zij verloren kunnen gaan wegens zijn zonde en ongeloof.

God heeft Zijn adem in de neus van Adam ingeblazen en op dezelfde manier kan een vader de Geest van God bij zijn kinderen inademen. Dit is ook wat God van hem verwacht. Bij conceptie ontvangt een kind het leven en het bloed van zijn vader. Juist de vader zal voor God moeten staan en verantwoording afleggen hoe hij zijn kinderen voor God heeft opgevoed. Dan moet hij kunnen zeggen: “Hier ben ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.” (Hebreeën 2:13) God verwacht van hem dat hij niet zonder zijn gezin naar de hemel komt. Hoe zal hij dat kunnen als hij geen Godvrezend voorbeeld maar een hindernis voor hen is geweest.

Het is belangrijk dat een jongen en een meisje het beide ervaren wanneer God hen tot het huwelijk roept. Een man die graag wil trouwen moet weten wat hij doet en welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Wel trouwen, maar geen juk aangaan met een ongelovige (2 Corinthiërs 6:14) en “...alleenlijk in den Heere.” (1 Corinthiërs 7:39) Daarom zal hij zijn ouderlijke huis verlaten (Efeziërs 5:31) en bereid moeten zijn om naar het Beeld van God te leven en zich toe te wijden aan zijn gezin, zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven (Efeziërs 5:25) Christus is het Hoofd van de man en de man is het hoofd van zijn gezin. (1 Corinthiërs 11:3) De vrouw is hem als een hulp en partner gegeven. (Genesis 2:18) Wanneer zij kinderen krijgen moet de man alles overhebben voor hun geestelijk welzijn en zijn verantwoording dragen. Hij krijgt zijn gezag van God.
Paulus noemt een aantal kenmerken waaraan een Godvrezende man en vader behoort te voldoen, afgezien of hij binnen zijn gemeente geroepen word tot dienen of niet. (1 Timotheüs 3:1-10) Hij moet zo’n voorbeeld zijn dat er op zijn leven niets valt aan te merken, een standvastig geloof en een stabiel gezinsleven hebben, ordelijk en gastvrij zijn. Hij behoort te kunnen onderwijzen en mag niet verslaafd of driftig zijn. Geen onwettig werk doen, niet trots zijn maar nederig, vriendelijk, geduldig, bescheiden en vredelievend zijn. Hij mag geen afgod van het geld maken, moet een goede man en vader zijn die zijn kinderen aankan, zodat zij hem respecteren en gehoorzamen. Hij moet niet verwaand worden en bij iedereen als een standvastig mens bekend staan, ook in de samenleving buiten de kerk.

God stelde de ambten in en verwacht dat elke man deze beginsels tot nut van zijn gezin in zijn leven toepast.Hij heeft drie ambten te vervullen. Zijn gezin onderwijzen als profeet, bidden als priester en regeren als koning. God roept hem hiertoe en verwacht om zijn opdrachten getrouw uit te voeren.

Er zijn niet veel vaders die hun gezin op zo’n bijbelse en goddelijke manier kunnen bedienen. Normaal gesproken zien maar weinig mannen kans om dit te volbrengen. De meeste vaders vragen zich af hoe dat moet en zeggen: “Wie is tot deze dingen bekwaam?” (2 Corinthiërs 2:16) Zij aanvaarden wel dat God dit van hen verwacht maar kunnen niet zien hoe zij deze plicht kunnen volbrengen. Dit moet hen uitdrijven naar de Heere. Een man moet begrijpen dat hij gaandeweg eerst alles moet leren voordat hij het kan doen. Hij word niet zomaar in een gezin geplaatst, maar groeit er door de jaren in. Zo ook als hij ooit tot een kerkelijk ambt zou worden geroepen. Het mooiste is dan wanneer een man daar kan ingroeien. Niet geforceerd, maar op een natuurlijke wijze. Als een man eenvoudig gaat doen wat God van hem vraagt, zal God hem zegenen, hem leren en gebruiken. Hij groeit en leert door die dingen gewoon te gaan doen. Als hij het elke keer doet en steeds weer oefent en probeert zal het naderhand spontaan gaan. Hij moet ‘de slag’ te pakken krijgen. Zo word Gods opdracht zijn hoogste roeping.

De vader als Profeet

Een profeet preekt voor het volk en geeft onderwijs. Een vader zal tijd doorbrengen met God, Zijn Woord lezen, bidden en dit overdragen aan zijn gezin. Hij moet ook kunnen preken en onderwijzen vanuit de Bijbel. Hij moet getuigen, waarschuwen en vertroosten, (1 Thessalonicen 2:11) en geduldig leiding geven aan zijn gezin. Hij kent zijn huisgenoten en weet hoe hij ze moet vormen en onderwijzen zodat zij God zullen leren kennen, Hem volgen en liefhebben. “leert uw kinderen, sprekende als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat;” (Deuteronomium 11:19)

De vader als Priester
Een priester offert en bid voor anderen. Een vader moet ook priester in zijn eigen huis zijn en voor zijn gezin in de bres staan, voor hen bidden en hen zegenen. Hij is de schakel tussen God en zijn gezin.

In de bijbel maakten de priesters zich soms schuldig aan bepaalde zonden. Als man mogen wij geen vreemd vuur in ons huis brengen. Hij behoort alle zaken te weren die slecht zijn voor het gezin. Slechte gewoontes, televisie, verkeerde muziek en tijdschriften, roken, drank, hoererij of andere zonde mag hij nooit toelaten. “Ik zal geen belialsstuk voor mijn ogen stellen...” (Psalm 101:3)
De vader als koning
De koning regeert zijn volk. Zo moet een vader de leden van zijn eigen huisgezin goed kunnen regeren. Hij zelf moet een Godvrezend voorbeeld voor iedereen stellen en Gods wetten, voorschriften en bepalingen gehoorzamen. Een vader moet heilig leven. “...Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petrus 1:16) God vraagt niets te veel. Hij word niet boven zijn krachten beproeft.

Het gezin als bijbelschool

Een vader die elke dag in zijn gezin doet wat God van hem vraagt, zal dit als een oefenschool ervaren en krijgt zo de gelegenheid om thuis te oefenen voor de bediening. Wat hij leert kan later ook binnen de gemeente met vrucht worden beoefend. Wat hij als man en vader in zijn gezin moet leren zijn dezelfde dingen die een ambtsdrager moet kunnen. Hij moet niet proberen om een gemeente te dienen als het thuis niet lukt. Als zijn vrouw en kinderen volgelingen van Christus worden, kan dat ook met anderen. Zo iemand is rijp en geschikt om als predikant te dienen of als ouderling gekozen te worden. Het gezin kan een intensieve bijbelschool worden. Dat kost veel moeite en zelfbeheersing. God geeft hem de kans om dit allemaal te leren zonder dat hij naar de bijbelschool hoeft. Wie deze dingen thuis kan ontwikkelen zal God ook buitenshuis kunnen gebruiken. Op natuurlijke wijze geeft God zo aan elke vader een bijbelschool. In een klas leert men theorie, maar thuis is mooier omdat hij dan tegelijk de praktijk mag leren. Zo’n vader kan in de gemeente dienen.

Wat kan hij thuis leren?
Een jongeman met een gezin van 4 kinderen wilde naar de bijbelschool. Hij had een roeping en wilde predikant worden en vroeg raad aan zijn dominee. Die zag wel in dat zo’n studie naast zijn werk ten koste van zijn gezin zou gaan. Hij adviseerde om liever op een natuurlijke wijze in zijn eigen huis te oefenen met zijn eigen gezin en omgeving als gemeente. Hoe dat voor een man en vader mogelijk is wil ik in twintig punten weergeven. Het motief voor deze boodschap is Efeze 4:11: “Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars” Wij zijn gewend om ons dagelijks werk te doen en het preken aan de kerk over te laten. Dat is echter niet wat de Bijbel ons leert.

Met God wandelen

Een vader zal moeten toezien op zijn eigen persoonlijke verhouding met God. Hij moet zo standvastig, volhardend, toegewijd en verantwoordelijk leven, dat het zijn gezin raakt. Hij moet rein leven en leren wandelen met God, dan zal het goed gaan met zijn huis en zijn leven een zegen voor anderen zijn. Zonder deze zoete verhouding zal er geen zalving in zijn huis wezen en niets goed gaan. Als het vuur in zijn hart afkoelt zal dat zijn uitwerking hebben. Hij kan ongeduldig worden, het vertrouwen verliezen, orde en regel kunnen verslappen en dingen beginnen scheef te lopen. Zonder God mist hij de nodige wijsheid en daarom zal hij hierop moeten toezien. Het belangrijkste is dat er niets tussen hem en God in staat en dat hij in het licht wandelt. “indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander...” (1 Johannes 1:7)

Huisgodsdienst houden

“Gij vaders...voedt uw kinderen op in de lering en vermaning des Heeren.” (Efeziërs 6:4) Een gezin behoort dagelijks huisgodsdienst te houden. Dat kan als dagopening, avondsluiting of bijbelstudie. Het is belangrijk dat het hele gezin hier serieus aan deelneemt en is even belangrijk als eten. Dan word er Bijbel gelezen, met elkaar gezongen en gebeden. Er kan gesproken worden over wat gelezen is. Thuis mag een vader preken, getuigen en redeneren en kan hij de lasten van zijn gezin in het gebed voor God neerleggen. God zegt: “waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden.” (Mattheüs 18:20) God wil dat het gezinshoofd een profeet in zijn huis is en zal in onze gezinnen werken. “aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!” (Jozua 24:15)

Doeltreffend bidden

Een vader kan thuis oefenen voor een doeltreffend gebedsleven. Hij brengt de noden en zorgen van het gezin bij de Heere. Besluiten kunnen na gebed worden gemaakt. Als zijn vrouw in de war zit kan hij samen met haar bidden. Vaak zijn er zorgen om de kinderen en komt er door gebed verandering. Een kind kan ziek worden of zijn vrouw voelt niet goed. Dan is hij de priester van zijn huis en kan hij zijn hele gezin samenroepen en knielen rondom het bed van het zieke kind. Iedereen kan dan een hand op de zieke leggen en hij bid tot God om genezing. Het is een grote aanmoediging voor zo’n gezin als God hun gebed verhoord heeft. Het gebed van degene die de zieke omringen word ervaren als een zalvende olie. “Is iemand krank onder u?...dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten.” (Jakobus 5:14-15)

Elke Joodse vader zegent zijn gezin op vrijdagavond, aan het begin van de sabbat. Dan bid hij en zegent zijn vrouw en spreekt zegeningen uit over elk kind. “De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.” (Numeri 6:24-27) God vraagt nog steeds van elke man en vader om zegeningen over zijn gezinsleden uit te spreken. Wanneer hij dat doet zal de zegen van God merkbaar op hun levens rusten. In de Bijbel word een zegen gevraagd over alle gaven. Tegenover de zegen staat de vloek. God kan een vloek omkeren tot een zegen. Zegeningen kunnen overgaan van geslacht op geslacht. Dat gebeurt in het bijzonder wanneer ons voorgeslacht God al vreesde. “het geslacht der oprechten zal gezegend worden.” (Psalm 112:2) en “De zegen des HEEREN, die maakt rijk.” (Spreuken 10:22)

Zegenen brengt zegen, maar vloeken breekt af. Alle zonden zijn een vloek. Mensen kunnen kwaad en kritisch tegen elkaar worden, gaan schreeuwen, vloeken of schelden. Dat staat gelijk aan het uitspreken van vervloekingen. Uitspraken zoals stommeling, domkop, en andere verwijten zijn vloeken. Het blijkt dat 90% van de vaders nooit tegen zijn kinderen zegt dat hij van hen houdt of zegt hoe trots hij op hen is terwijl zij juist zo sterk kunnen verlangen naar erkenning en een bewijs van liefde.

Zijn gezin heiligen en leiden.

“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, ...opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord, ...dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen.” (Efeziërs 5:25-28) Een man moet weten dat hij zijn vrouw met het Woord van God moet heiligen en reinigen. Hij is verantwoordelijk voor haar ziel en om haar als een reine bruid voor te bereiden om haar God te kunnen ontmoeten. God zal haar van zijn hand eisen. Hierover zegt deze tekst duidelijk dat Hij haar noden door de man wil heiligen en reinigen. Dat kan hij doen door haar noden met het Woord van God weg te wassen. Soms is dat moeilijk en lukt het niet goed. God wil hem hierin oefenen en hij moet dan niet denken dat zij opstandig is, maar het weer proberen tot hij daarin slaagt. Op dezelfde manier kan een vader ook de noden van zijn kinderen met het Woord wegwassen.

Jezus gaf opdracht om volgelingen te maken. “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, ...lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” (Mattheüs 28:19) Wij maken eerst onze vrouw en kinderen tot volgelingen van Christus en daarna behoren wij pas uit te reiken naar anderen.

Met geld omgaan

Een man moet leren om getrouw om te gaan met geld en financiële beginsels. Wie daar niet voor zichzelf getrouw in kan wezen kan God ook de ware rijkdommen niet toevertrouwen. “Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?” (Lukas 16:11) God kan Zijn ware rijkdommen pas aan een man toevertrouwen om uit te delen, nadat hij geleerd heeft om thuis een goede rentmeester te zijn.

Verhoudingen opbouwen

Een vader moet leren om goede verhoudingen op te bouwen. Het gaat er om dat hij goede relaties met mensen kan opbouwen. Misschien een betere band zoeken met zijn dochter omdat zij zich wat afzijdig houdt of een zoon helpen die verwond lijkt. God laat een man zulke dingen leren binnen zijn gezin. Thuis is meer te doen dan de hond verzorgen en moeten mensen met elkaar kunnen opschieten. Verhoudingen kunnen onder druk komen te staan of beproefd worden. Hoe beschermd een vader zijn verdrietige kind? Hoe geneest hij een beschadigde verhouding met zijn vrouw?

In dat proces maakt een vader ook fouten en zijn gezin moet dat vaak opvangen. Ondanks dat behoren zij hem nog steeds in alles te gehoorzamen en te respecteren. Als kinderen ouder worden gaat hij steeds duidelijker zien hoe belangrijk een goede verhouding is. Ouders beseffen dat hun kinderen groot worden en niet meer altijd zin hebben om hun mond te houden of te doen wat zij voorstellen. Nu komen er soms vragen die netjes moeten worden uitgelegd.

Visie ontwikkelen, verantwoording dragen

Een vader heeft een verantwoording tegenover zijn gezin en zal daarvoor een visie moeten ontwikkelen en een doel voor ogen moeten hebben, wat hij met verloop van vele jaren wil bereiken. Het is belangrijk om een duidelijke visie voor de toekomst te hebben. Geen droom maar een visie, die gaandeweg meer zichtbaar word. Een man zal daar dag en nacht mee bezig zijn, week in en week uit, jaar in en jaar uit. Door de jaren heen komt de visie van zijn hart tot realiteit.

Elke keer wanneer zich bijvoorbeeld weer een baby aankondigt, betekend dat voor hem dat, als alles goed mag gaan, hij als vader weer een verplichting van minstens twintig jaar aanvaard. Een stellig voornemen om zich al die jaren ook voor dit kind in te spannen en zijn Godgegeven verantwoording te dragen.

Preken en onderwijzen

Een vader kan thuis goed leren om te preken en het Woord te verklaren, om zijn gezin uit Gods Woord te onderwijzen. Daarvoor vind een man zich meestal niet begaafd genoeg voor, maar toch vraagt God het van hem. Daar krijgt hij genade voor om tegen zijn gezin te preken en te getuigen. God is niet zo om iets te vragen wat hij niet zou kunnen aanleren en legt geen lasten op die wij niet kunnen dragen. God geeft niet alleen een opdracht of gebod maar geeft ook genade om te gehoorzamen. Wij moeten echter gewillig zijn, vertrouwen en gehoorzamen. Welk gehoor kunt u beter wensen dan uw eigen gezin. Zij houden van u en geven er niet om als stottert of stamelt, u mag vergeten welk vers u wilde opzeggen, uw fouten houden zij niet tegen u. Door het voldoende te doen leert hij thuis om te preken en op die manier word hij onderwijzer.

Hij kan gewoon zijn gezin bij elkaar roepen en beginnen om de Bijbel te lezen. Daarna probeert hij er iets uit te verklaren. Als hij de aandacht niet heeft kan hij meer wijsheid en hulp bidden. De volgende dag probeert hij het weer en zorgt hij dat iedereen het begrijpt. Zo doet hij elke dag tot het uiteindelijk goed gaat. Wie het zo elke dag steeds weer probeert zal prediker en onderwijzer zijn, met of zonder kerk. Zo leert u om te preken.

Het is de wil van God dat iedere man doeltreffend en met zegen zal kunnen voorgaan. Wie het voor zijn vrouw en kinderen kan, zal het ook voor een gemeente kunnen. Geloof niet in een leugen om te denken dat de één er gave voor heeft en de ander niet. U kunt het ook en leest tijdens huisgodsdienst een stukje uit de Bijbel en daarna doet u een gebed. Een vader moet elke dag het Woord in zijn gezin kunnen breken en toepassen voor al die kleine harten. Wij leven in een boze en snelveranderende wereld en dan is dat onmisbaar. Dan kunnen zij niet zonder uitleg bij de Bijbel. Zo kunnen wij onze huisgenoten lepel voor lepel voeren met het Woord.

De meeste gezinnen zijn gewend om enkele keren per dag aan tafel uit de Bijbel te lezen en dat slechts de dominee in de kerk preekt. Er zijn ook kerken en gemeenschappen die tientallen godvrezende voorgangers hebben die om de beurt mogen voorgaan.

Een mooie manier om te preken, zonder dat men het in de gaten heeft, is om iets uit uw eigen leven te vertellen en wanneer u onverwachts gevraagd word om iets te zeggen, kunt u iets delen uit uw persoonlijke getuigenis. “...zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is...” (1 Petrus 3:15)

Bijbelverhalen vertellen

Elke vader behoort bijbelverhalen aan zijn kinderen te kunnen vertellen. God liet tien plagen over Egypte komen en verhardde het hart van Farao, zodat de Israëlieten later een aantal verhalen aan hun kinderen en kleinkinderen konden vertellen. “Ik heb het hart van Farao verzwaard, ...opdat gij voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen moogt vertellen, wat Ik in Egypte uitgericht heb, en Mijn tekenen, die Ik onder hen gesteld heb; opdat gijlieden weet, dat Ik de HEERE ben. (Exodus 10:1-2)

Vertellen kan hij gemakkelijk leren. Elke avond voordat de kinderen naar bed gaan, neemt hij de Bijbel en bereid zich kort voor op wat hij wil gaan vertellen. Daarna gaat hij met hen zitten en laat hij zijn verhaal levend worden in het hart en in de verbeelding van zijn kinderen. Zij moeten het niet uit een kinderbijbel of bij de zondagsschool onderwijzer krijgen, maar van papa horen. Hij moet vertellen hoe dapper David was toen hij de reus Goliath met een steen uit zijn slingervel versloeg. Hij kan een vies gezicht trekken en voordoen hoe misselijk de walvis zich voelde voordat hij Jona uitkotste. Als hij het enkele jaren gedaan heeft is hij intussen een allround verteller geworden. Eerst is het tobben, maar later zitten zijn kinderen op het puntje van hun stoel en kunnen niet wachten tot hij begint. Zij zullen later bedelen om nog verhalen.

Corrigeren en straffen

“De HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.” (Spreuken 3:12) Een liefdevolle vader zal in staat moeten zijn om als het nodig is zijn kinderen doeltreffend te straffen. Ouders kunnen zien wanneer er bij hun kinderen iets niet in orde is en zij straf nodig hebben. Een vader moet het zo doen dat zijn kind hem er later om zal liefhebben. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het is niet altijd nodig om een tik te geven en het mag niet gebeuren uit ongeduld en frustratie. Een vader moet in de omgang eerst negen pond liefde geven voordat hij één pond straf geeft. Straffen kan op een zachte, liefdevolle en geduldige manier gebeuren. Soms benaderd een vader het verkeerd. Dan moet hij niet gelijk denken dat zijn kind stout of ondeugend is, maar zo leert hij uit zijn fouten en zo kan hij het een volgende keer beter doen. “wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?” (Hebreeën 12:7)

Geestelijke sfeer scheppen

Een vader kan leren om thuis een geestelijke atmosfeer te scheppen. Het is zo belangrijk dat er iets van ons uitgaat. Kinderen en bezoekers moeten Gods tegenwoordigheid kunnen smaken en er door beïnvloed worden. Het gezin heeft een plicht om uit te leven dat zij God kent, met Hem wandelt en dat Gods Geest tegenwoordig is. Een vader kan deze geestelijke atmosfeer scheppen of wegnemen.

Regeren met gezag

De vader zal zijn huisgezin regeren met gezag. “die zijn eigen huis wel regeert.” (1 Timotheüs 3:4) Als koning behoort hij goed voor zijn huisgezin te zorgen. God geeft hem autoriteit en overwicht om zijn gezag te kunnen uitoefenen. Dat kan hij thuis op de juiste manier leren. Hij zelf staat onder het gezag van God, maar hij heeft ook gezag ontvangen om orde en regel te handhaven tegenover zijn vrouw en kinderen. Hij heeft geestelijke autoriteit van God en een positie waar hij menselijk gezag moet oefenen.

Hij kan zijn gezag laten gelden met een zachtmoedige geest en op een rustige en vriendelijke manier. Het is niet nodig om zijn stem te verheffen of de baas te spelen. Hij hoeft geen toezicht te houden. “Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.” (Spreuken 22:28)


Een goed voorbeeld

Een vader zal het goede voorbeeld geven en zijn gezin leiden zoals een herder die voor zijn schapen uitgaat.“...gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.” (Johannes 8:38) Een enthousiast voorbeeld werkt bezielend en leidt naar hogere grond. Een vader of ouderling moet een voorbeeld voor zijn kudde zijn. (1 Petrus 5) Niet door te heersten, maar door te leiden. Iedereen kijkt voortdurend zijn voorbeeld, waardoor zijn huisgenoten geestelijk kunnen groeien.

De Bijbel spreekt over vasten, tijdens verlangen, bij geestelijke strijd of om te kunnen bidden. (Luk 5:33-35, Mat 17:21) Dus al zou een vader zijn gezin willen leren vasten, dan kan hij twee dingen doen. Hij kan gewoon opdracht geven om te vasten of hij kan het zelf een paar keer voordoen. Hij kan een dag vasten en de volgende morgen aan de ontbijttafel zitten. Als zijn gezin dan merkt hoe hij borrelt en overloopt omdat hij gisteren een goede tijd met de Heere heeft gehad, dan zal zijn enthousiasme aanstekelijk werken en kan het gebeuren dat zijn kinderen een tijdje later komen vragen of zij dit ook eens kunnen proberen. Dat is de juiste benadering. Een schaapherder leidt zijn schapen door voorop te lopen en dan zullen zijn schapen hem overal heen volgen.

Richting geven aan levensvragen

Een vader zal zijn gezin moeten helpen en richting moeten geven aan de levensvragen en de onderwerpen aangaande deze wereld. Hij zal de Bijbel moeten toepassen en uitleggen bij de dingen die op zijn gezin afkomen. Ons gezin groeit op in een slechte wereld en iemand zal deze onderwerpen aan onze kinderen moeten interpreteren en uitleggen, hen waarschuwen en voorlichten. Het is Gods bedoeling dat de vader Gods Woord naar zijn gezin toe zal vertolken. Doet hij dat niet dan zal de wereld het doen, dan horen zij het wel op straat bij hun vrienden. Het is ook niet Gods wil dat de kerk dit doet. Daar mogen wij de kerk nooit voor verantwoordelijk houden.

In de groei naar volwassenheid behoort een vader meer te doen dan alleen het Woord te verklaren. Hij zal regelmatig moeten praten over belangrijke onderwerpen, zoals bekering, roeping, verantwoording, een schoon geweten, dienst aan God en mensen, overwinning van zonde, een rein en heilig leven, waar geluk, Gods wil, de keuze van een huwelijksmaat, geldzaken, werkethiek, en de omgang met familie en vrienden, etc.

Raad geven

Een vader moet de problemen van zijn gezin op kunnen lossen. Hij behoort op een bijbelse manier raad of counseling te geven. Thuis krijgt hij gelegenheden voor pastorale gesprekken. Hij kan de problemen van een ander helpen oplossen en leren counselen door te luisteren en gewillig te helpen om antwoorden te vinden. Niet zeggen hoe het moet, maar leiden, waardoor de ander zelf het antwoord kan vinden.

Omgaan met karakters en persoonlijke noden bedienen

Een vader krijgt thuis gelegenheid om met ieders karakter te leren omgaan. Iedereen zit weer anders in elkaar of heeft andere behoeften. De één heeft een sterke wil, de ander niet. De één is altijd enthousiast en de ander heeft altijd aanmoediging nodig. De één heeft een vurig temperament terwijl de ander rustig is. Zo is elk kind verschillend en krijgt een vader de kans om de natuur van zijn kinderen te bestuderen. Wat hij voor de één kan doen, moet anders bij de ander. Zo leert hij om iedereen vlug in te schatten. Hij leert zoals een monteur auto’s leert repareren door hetzelfde werk vele malen te doen. Zo kan een vader leren hoe het karakter van zijn kinderen in elkaar zit en bepalen wat elk nodig heeft.

Goede gesprekken stimuleren

Een man kan leren om opbouwende, goddelijke tafelgesprekken te leiden. Het kan heel gezellig met elkaar aan tafel zijn. Deze tijd met elkaar om tafel is heel belangrijk, omdat iedereen dan op rust is. Er zijn voldoende gelegenheden om rustig met elkaar te eten en op zulke momenten is het belangrijk om mooie gesprekken te krijgen. Als vader kan hij wat opmerkingen maken of vragen stellen en zo leert hij om een goed gesprek te leiden. Lukt het vandaag niet, dan kan hij het morgen weer proberen, maar zo gaat hij door en blijft hij bidden tot het goed lukt. Na een goed gesprek zal iedereen verkwikt van tafel komen.

Maartin Luther stond bekend voor zijn tafelgesprekken die hij in zijn gastvrije woning hield voor zijn gezin en vrienden. Mensen kwamen van heinde en ver om bij Luther thuis te kunnen mee eten. Luther was een gezellige man die van lekker eten en een goed gesprek hield.

Tot Christus leiden

Een vader krijgt in zijn gezin de gelegenheid om zijn kinderen voor Christus te winnen en hen hier in te leiden, zodat zij tot bekering van zonde komen en door het geloof in de Heere Jezus Christus worden gered. Wat zou hem dat blij maken om zijn eigen kinderen naar de Heer te leiden zodat zij Hem ook persoonlijk leren kennen. Hier gaat het niet alleen om het kind te leren bidden, maar over hoe hij zijn kind kan doorleiden zodat het tot bekering komt en mag geloven. Het zal niet altijd zo gaan, maar het vaderhart van God zou zo graag zien dat de vader deze gelegenheid krijgt en in staat is om zijn eigen kinderen tot Hem te leiden.

Bekering gaat over de bekering van zonden. Kinderen zondigen en hebben de hulp van hun vader nodig om hun zonde te belijden en te overwinnen. “Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander...” (Jakobus 5:16) Wanneer een bekeerde vader samen met zijn kind bidt, zal God de zonden vergeven. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af leren om geen onbeleden zonden te koesteren. Door counseling te vragen kan ieder mens vrijkomen van zonden. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”. (1 Johannes 1:9) Dit aspect van de opvoeding is van het grootste belang voor ons gezin. Na belijdenis voor God zal de persoon ook vergeving willen vragen aan degene die benadeeld zijn.

Bijstaan in moeilijke tijden

Een vader moet zijn gezin bijstaan in moeilijke tijden en zijn kinderen leiden door alle ervaringen en stormen van het leven. Beproeving, ziekte, pijn, relatie problemen etc. Het gezin biedt een vader een algemene training om hen door moeite en verdriet te leiden. “Op U hebben onze vaders vertrouwd...en Gij hebt hen uitgeholpen.”(Psalmen 22:4)

Ervaringen tot nut van anderen gebruiken
Een vader bouwt door de jaren een persoonlijke levenservaring op die hij ook tot nut van zijn naasten kan gebruiken. De verplichtingen aan zijn gezin vormen zijn leven en leiderschap. Het blijft een grote taak en mag discipline kosten, maar als hij hiervoor kiest zal het zijn karakter vormen. Zo word het gezin een onderdeel van Gods bijbelschool voor hem. Zijn kinderen moeten met hun vragen niet naar een ander behoeven te gaan. Zijn vrouw behoort een antwoord op haar problemen niet in de kerk maar bij haar man te horen. Daarom is het belangrijk dat hij het onderwijs uit de Bijbel niet aan anderen overlaat en straft als dat nodig is. Dat kan een ander niet voor hem doen. Hij mag zich niet onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen.

 Zo’n man kan voorgaan in de gemeente en gekozen worden als ambtsdrager. “Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende,... want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?” (1 Timotheüs 3:4-5)

 Artikel van P. Roos via Stichting HeartCry

24 november 2011

Prachtig nieuw opvoedboek op de markt

Stichting Heartcry heeft het boek 'Shepherding a childs heart' van Tedd Tripp vertaald. Dit is echt een prachtig opvoedboek, uniek in zijn soort. Ben zelf enorm blij met dit initiatief en daarom wil ik jullie via deze blog attent maken op dit nieuwe boek.De weg naar het kinderhart (Bijbelse opvoeding in de praktijk)

Een echte aanrader voor iedereen die geroepen is tot het opvoeden van kinderen! Misschien denk je: weer een boek op de markt over opvoeding. Dat klopt, weer een boek. Maar toch durf ik met vrijmoedigheid te zeggen dat dit boek anders is, dan alle andere boeken die ik over dit onderwerp gelezen heb. Dit boek neemt de Bijbel als enige betrouwbare gids, die ons de absolute, onfeilbare en volledige waarheid geeft over kinderen, ouders, gezinsleven, waarden en normen, opvoeding, vorming en tucht. Veel ouders zijn tegenwoordig teleurgesteld en weten niet meer wat ze moeten doen. Kinderen doen niet wat ze zouden moeten doen en ouders begrijpen niet hoe dat komt. Velen komen tot de conclusie dat opvoeden omgelijk is in deze tijd waarin kinderen niet meer zoals vroeger reageren op gezag. Waarom geeft dit boek hoop in deze situatie? Eenvoudig, omdat de schrijver oog heeft voor het hart van het kind, terwijl veel ouders en schrijvers zich alleen druk maken om het gedrag van het kind. Het hart is de bron waar alles uit voortvloeit, zegt God (Spr. 4:23). In het hart zit het waarom van het gedrag. Het hart laat zien wie het kind dient: of ze dienen God, of ze dienen een afgod die in hun hart leeft.

Tedd Tripp laat heel praktisch zien hoe je als dienende gezagdrager en gezagdragende dienaar een gids voor je kind kunt zijn. Niet slechts in het vertellen aan je kind wat het moet doen en denken, maar in het investeren in een open en eerlijke communicatie met je kind die de betekenis en het doel van het leven aan het licht brengt. Je moet niet de weg wijzen als een bord dat langs de weg staat, maar als een gids die met de reizigers meeloopt. Hierin staat het hartsvernieuwende Evangelie centraal. Jezus kwam naar deze aarde om harten te veranderen, te bevrijden en te vernieuwen. Wie geen oog heeft voor het hart van het kind, ziet niet dat zondig gedrag blijk geeft van een zondig hart en berooft hierdoor het kind van de genade van het Evangelie. Het kind moet niet alleen beseffen wat ze verkeerd gedaan hebben, maar ook waarom ze dat deden. Het Evangelie stelt jou en je kinderen in staat om het slechtste in jezelf onder ogen te zien (je zonden, je slechtheid, je zwakheid) en geeft desondanks hoop, omdat de genade krachtig is. Wie alleen let op gedrag, gaat niet alleen aan het hart voorbij maar ook aan het Evangelie. Het maakt dat je kinderen on-Bijbelse adviezen geeft die hen bij het kruis vandaan jagen. Er is geen goddelijke genade nodig om een pester te negeren, of om voor je eigen rechten op te komen. Dat wij wel moeten doen degenen die ons haten, moeten bidden voor degenen die ons geweld doen en ons moeten toevertrouwen aan de rechtvaardige Rechter, betekent dat een kind geconfronteerd moet worden met zijn geestelijke armoede en moet beseffen hoezeer hij de veranderende kracht van het Evangelie nodig heeft.

God wil ouders gebruiken om Zijn grootheid, goedheid en glorie aan te prijzen, zodat hun kinderen een hart zullen hebben dat Hem dient!
Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel legt een basis voor de Bijbelse opvoeding. Het tweede deel geeft richtlijnen voor verschillende stadia van de opvoeding. Elk hoofdstuk eindigt met gespreksvragen, wat een goed middel is om de principes in je eigen situatie toe te passen.

Tedd Tripp is vader, predikant, opvoedingsadviseur en schoolbestuurder. Over de principes die hij in dit boek naar voren brengt, heeft hij wereldwijd op conferenties gesproken. Zijn benadering past bij kinderen van alle leeftijden.


(Aletta de Pater)
ISBN-Nummer: 978-90-817228-7-2
Aantal paginas: 212
Uitgeverij: Boekenfonds Reformatorisch Appel
Prijs: € 15,95

Klik hier om het boek te bestellen.

23 november 2011

Popcorn poffen

Bijna elke week pof ik wel een keer popcorn voor mijn meiden en ze zijn er dol op. Toch weten veel mensen (in mijn omgeving in ieder geval) niet hoe je zelf popcorn poft. Ze kopen van die zakjes voor in de magnetron of ze kopen kant en klare zakken popcorn. Daarom een uitleg hoe je zelf makkelijk (en vooral goedkoop;-)) popcorn kunt poffen.

Doe een dun laagje zonnebloemolie in een pan met dikke bodem of een hapjespan en zorg dat de hele bodem bedekt is met dit dunne laagje. Zorg dat je een passend deksel hebt. Verhit de olie en strooi een laagje maiskorrels (supermarkt, chipsafdeling 0,79 cent voor een hele zak en daar kun je héél veel popcorn van poffen!) op de bodem. Zorg dat de bodem bedekt is met de korrels, maar er moet geen tweede laagje ontstaan, dat is teveel.

Doe het deksel op de pan en de popcorn gaat poffen. Als je iets minder vaak hoort poffen dan zet je het vuur uit en wacht je tot je helemaal geen pof meer hoort. Daarna doe je de popcorn in een schaal en je strooit er zout overheen of suiker of verwarmde suiker (caramel).

Eet smakelijk!!!

Heerlijk dessert...

Een heerlijk toetje als je iets feestelijks te vieren hebt of bijvoorbeeld als kerstdessert. Erg makkelijk om te maken en daardoor extra leuk.

Torentje van kletskoppen, caramel-ijs en chocoladesaus.

Je legt een kletskop op een dessertbordje met daarboven op een bolletje caramel-ijs, daar bovenop komt weer een kletskop en dan weer een bolletje ijs, daar bovenop komt weer een kletskop. Druppel rondom het torentje wat chocoladesaus (tova). Direct opdienen en je hebt een heerlijk toetje!!

14 november 2011

Een Bijbelse kijk op vrouw zijn

Paul Washer heeft een prachtige preek gehouden over het Bijbels vrouw zijn. Hij geeft hierin Bijbelse antwoorden op vele vragen die er bij vrouwen kunnen leven over het huwelijk, kleding, zelfbeeld enz. Het is redelijk makkelijk Engels, dus goed te volgen. Ik beveel deze preek van harte aan om te luisteren, hij duurt iets langer dan een uur en dus kun je hem goed bekijken onder (bijvoorbeeld) het strijken.


Als je meer preken van Paul Washer wilt luisteren over bijv. het huwelijk, opvoeding, getuige zijn, de rol van de man in het gezin of andere geloofsonderwerpen dan kun je deze (met nederlandse tolk) bekijken op de site van stichting HeartCry.

11 november 2011

Ideeën om met je kinderen toe te leven naar kerst

Het is weer bijna adventstijd (27 nov) en daarom heb ik een aantal ideeën verzameld die je kunt gebruiken om als gezin toe te leven naar kerst, naar de viering van de komst van Jezus op aarde.


(De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest en wordt de geboorte en de wederkomst van Jezus herdacht).

Allereerst de adventskaarsen: 

De adventstijd telt 4 zondagen en dus zet je 4 kaarsen op een rij (die je evt. mooi versierd) en elke advents zondag steek je een nieuwe kaars aan, totdat je op de kerstmorgen alle vier de kaarsen kunt branden.


Je kunt ook een adventskrans maken met vier grote kaarsen en daar tussenin 6 kleine kaarsjes. Daar zit een geschiedenis achter:

De eerste adventskrans werd uitgevonden door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern(1808–1881). Hij ving veel kinderen op die uit armoedige gezinnen afkomstig waren. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. 


Dit maakt het duidelijk voor kinderen hoeveel weken het nog duurt voordat het kerstfeest is en het is gezellig in deze donkere tijd en ook wijst het op Jezus, het Licht van de wereld.

Daarna de adventskalender of de adventsslinger 

Om met de kinderen toe te leven naar het kerstfeest kun je zelf een adventskalender maken. Je pakt 25 plastic bekertjes en je lijmt de bekertjes met een lijmpistool op een stuk stevig karton. Daarna doe je in elk bekertje snoepjes en een Bijbeltekst. Dan knip je rondjes uit ter grootte van  het plastic bekertje en schrijf je de nummers 1 t/m 25 erop. Dan lijm je deze rondjes op de bekertjes en je hangt het stuk karton op aan een touwtje of je zet hem ergens weg. De kinderen hebben zo hun eigen adventskalender.

En de adventsslinger

Je pakt, koopt of vouwt 25 envelopjes en die hang je met kleine knijpertjes aan een touw en die hang je aan de muur. In de envelopjes stop je elke dag iets leuks. Bijvoorbeeld een opdrachtje, een verwijzing naar een kleurplaat, lied of Bijbeltekst.


Ook kun je een slinger maken van puntzakjes of genaaide zakjes. Iemand had ook een slinger van luciferdoosjes. Ik zou zeggen, gebruik je fantasie ;-)Geld sparen

Je kunt een kerststukje maken met de 'wijzen uit het oosten' en een klein geldkistje. Je spaart met het hele gezin de hele adventstijd geld en je kinderen kunnen geld verdienen door klusjes te doen en het geld dan in het kistje te doen. De avond voor kerst tellen jullie het geld en doen het in een envelop. Je kunt vast wel iemand in je omgeving bedenken die het niet breed heeft en daar doe je dan de envelop in de brievenbus. Op kerstmorgen mogen de kinderen in het schatkistje kijken en dan zit er snoep en/of cadeautjes in, dit om ze te bedanken voor hun dienstbaarheid ( heb je gelijk een hele belangrijke karaktereigenschap geoefend!!)


De Jesse-tree

Dit is een soort kersttak (of kerstguirlande of kerststukje) die je vol hangt met symbolen uit de Bijbel. Het representeert de stamboom van Jezus. Het vertelt het verhaal van Gods reddingsplan, beginnend bij de Schepping en uitkomend bij de komst van de Messias. De naam 'Jesse-tree' komt uit Jesaja 11:11 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Elke dag van advent wordt er een zelfgemaakte ornament aan de boom toegevoegd. Deze symbolische ornamenten laten de profetische voorspelling van de geboorte van Jezus zien of laten iets zien van de voorouders van Jezus (bijv. David- Harp, Jozef-kleurrijke jas, Mozes-de tien geboden in het klein enz.)
De bedoeling is dat je deze ornamenten maakt samen met je kinderen. 

Hieronder een paar foto's als voorbeeld:


Download hier evt. ornamenten: http://www.eriercd.org/jessetree.htm

Hier kun je bij de ornamenten ook Bijbelgedeelten vinden die je per adventsdag kunt lezen http://www.jesse-tree.com/jesse_tree.html

Bij mijn meest favoriete blog kun je zelfs een heel boekje downloaden (gratis) met dagboekstukjes voor kinderen, leuke actiepunten voor de dag en ornamenten. http://www.aholyexperience.com/2010/11/free-jesse-tree-advent-devotional-book/ (moet je je wel eerst aanmelden met je emailadres)

Later wil ik nog een bericht schrijven over het vieren van het kerstfeest zelf en dit natuurlijk ook speciaal met kinderen. Hopelijk hebben jullie iets aan deze ideetjes en misschien heb je zelf ook een leuk idee voor advent...deel je idee met ons!
10 november 2011

update van ons gezin

Na een hectische periode van afstuderen (lees: maandenlang ondergedoken op de studeerkamer, geen tijd voor leuke dingen, vele liters koffie later en veel bloed, zweet en tranen) is mijn man beroepbaar gesteld binnen ons kerkverband om als predikant een gemeente te gaan dienen.
Dat gaat niet zomaar. Eerst heeft hij zijn scriptie in moeten leveren (dat zorgde letterlijk voor veel bloed, omdat hij zo blij was dat hij de scriptie in had geleverd kwam hij naar me toe rennen in de keuken en maakte gekke bokkensprongen van blijdschap. En terwijl hij de kreet slaakte: 'Ik ben klaaaaaar, eindelijk klaar!', sprong hij tegen de deurpost en zat hij opeens zijn hoofs helemaal onder het bloed. Auwww. Gelukkig bleek het geen gat in zijn hoofd te zijn, maar een diepe snee. Toen het bloeden was gestelpt, hebben we samen enorm gelachen. Wat een blunder!), daarna heeft hij een examen gehad over de scriptie en een gesprek met het curatorium, daarna is hij tijdens zijn bul-uitreiking officieel beroepbaar gesteld. Er volgden vijf beroepen van gemeenten en dat is iets om heel dankbaar voor te zijn, maar betekent ook: gesprekken met kerkenraden, ontmoetingen met gemeenten, afvaardigingen van de kerkenraden bij ons thuis, veel bidden, gesprekken met dominees, mentors, vrienden en nog veel meer.


Gelukkig hebben we gemerkt dat God de leiding nam hierin en dat we een beroep aan mochten nemen naar de gemeente die God voor ons op het oog had. We zien echt met verlangen uit om in die gemeente te mogen gaan dienen. Maar dat betekent ook: opnieuw gesprekken met kerkenraad, een verhuizing in het vooruitzicht, een nieuwe school voor onze oudste dochter, een classis-examen van mijn man (dus moet hij de komende maand weer full-time studeren), afscheid nemen van vrienden en bekenden en ons richten op een nieuwe toekomst.

Je kunt dus gerust stellen dat ik het druk heb gehad de afgelopen tijd. Mijn oudste dochter gaat nu naar school en dus ben ik haar drie keer op een dag aan het brengen en halen. Ook heb ik twee dagen in de week twee oppaskindjes om wat bij te dragen aan onze financiën totdat we in onze nieuwe gemeente zijn. Eén van die oppaskindjes is één jaar, net als mijn tweeling. Dus heb ik hier drie kindjes van één jaar rondlopen en twee kindjes van 4!

In deze hectiek heb ik het soms nodig om tot rust te komen. Mezelf te verdiepen in het Woord. Lange gesprekken te houden met mijn hemelse Vader, mooie muziek te luisteren, goede boeken te lezen en soms even diep adem halen.

En onze God is een goede God. Hij leidt ons naar grazige weiden en rustige wateren. Hij verkwikt onze ziel.


Psalm 62: 2,3 Zeker, mijn ziel is stil voor Godvan Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

Een lied wat ik vaak luister is dit lied:

03 november 2011

Wandelen met God

Een prachtige preek van Charles Stanley gaat over het wandelen met God. De samenvatting die ik gemaakt heb gaat over deel 2 van zijn preek, maar is erg waardevol.

Wat kun je verwachten als je met God wandelt?

* Een intieme relatie met God. We gaan lijken op zijn Zoon Jezus. Er is diepe liefde tussen God en jou en het onmogelijk om de diepte van deze liefde te bevatten, zo groot en zo heilig!!

*Zijn voorzienigheid. Natuurlijk moeten we wijs omgaan met ons geld, maar we hoeven niet bezorgd te zijn om kleding, voedsel, werk, gezondheid etc. God zal voorzien in alles als we hem volgen, zowel financieel, emotioneel en fysiek (niet altijd op de manier van deze wereld!) Wij hebben echter ook de verantwoordelijkheid om te delen, te geven. Vergeet niet: Wie karig zaait, maait karig!!!

*De Heilige Geest. (Onze helper!) Hij heeft je verzegeld als kind van God. Loop je uit de pas dan tuchtigt God je, omdat Hij je liefheeft en terug wil brengen bij Hem. De Heilige Geest geeft zekerheid van het geloof, leert je bidden en Hijzelf bidt ook voor ons. De Heilige Geest geeft ons inzicht om de dingen te zien, zoals we werkelijk zijn. Hij helpt je het Woord te begrijpen en toe te passen in je leven. Hij zal je overtuigen van zonden en heenwijzen naar Christus. Hij geeft kracht om alles vol te houden.

*Zekerheid. Er gebeurd niets zonder Zijn wil. Waar we ook doorheen gaan, we mogen erop vertrouwen en zeker weten dat Hij ervan af weet en alles leidt. De beloften van Gods Woord zijn betrouwbaar en waar!!

*Onvermijdelijke conflicten. Jezus had ook onvermijdelijke conflicten. Sommigen wilden de waarheid niet aanhoren. 2 tim.3:12 'Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven ZULLEN vervolgd worden'. Een hele troost om dan te mogen weten dat Hij elke stap van de weg bij ons zal zijn.

*Positieve impact op anderen. De Heilige Geest in jou, spreekt door jou heen. Je karakter, gedrag, spreken en manier van leven (mits gehouden naar het Woord) is een getuigenis voor anderen. Als je wandelt met God heb je niets te verbergen. Je bent gehoorzaam aan het Woord, vertrouwt Hem en gelooft zijn Woord. David was een man naar Gods hart en diende het doel van God.

* Een dienend leven. Als gelovige mag je God dienen en de naaste. De wil van God doen geeft eer en glorie aan Hem en als je dient doe je Zijn wil.


01 november 2011

Een waardevol advies van Ann Voskamp

In de stille momenten: zoek God
In pijnlijke momenten: prijs God
In moeilijke tijden: vertrouw op God
In drukke momenten: stort je hart uit voor God
En ten allen tijde: Dank God

- Ann Voskamp-

Zie haar blog voor prachtige foto's