28 november 2011

De geestelijke taak van de vader in het gezin.

Een ouderwets geschreven, maar erg mooi en praktisch artikel over de geestelijke taken van de vader. Ik hoop dat je de tijd neemt om dit te lezen en het (indien mogelijk) met je man te bespreken en er samen biddend mee aan de slag te gaan.


De geestelijke taak van de vader in het gezin.

Zoals God altijd een Vader voor Zijn kinderen is zo zal een vader voor zijn gezin zorgen. Om kinderen in de vreze des Heeren op te voeden is wel een taak voor beide ouders, maar de geestelijke taak heeft God voornamelijk op de vader gelegd. Zijn vrouw en kinderen kunnen gered worden als gevolg van zijn geloof. Het tegendeel is ook waar, dat zij verloren kunnen gaan wegens zijn zonde en ongeloof.

God heeft Zijn adem in de neus van Adam ingeblazen en op dezelfde manier kan een vader de Geest van God bij zijn kinderen inademen. Dit is ook wat God van hem verwacht. Bij conceptie ontvangt een kind het leven en het bloed van zijn vader. Juist de vader zal voor God moeten staan en verantwoording afleggen hoe hij zijn kinderen voor God heeft opgevoed. Dan moet hij kunnen zeggen: “Hier ben ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.” (Hebreeën 2:13) God verwacht van hem dat hij niet zonder zijn gezin naar de hemel komt. Hoe zal hij dat kunnen als hij geen Godvrezend voorbeeld maar een hindernis voor hen is geweest.

Het is belangrijk dat een jongen en een meisje het beide ervaren wanneer God hen tot het huwelijk roept. Een man die graag wil trouwen moet weten wat hij doet en welke verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt. Wel trouwen, maar geen juk aangaan met een ongelovige (2 Corinthiërs 6:14) en “...alleenlijk in den Heere.” (1 Corinthiërs 7:39) Daarom zal hij zijn ouderlijke huis verlaten (Efeziërs 5:31) en bereid moeten zijn om naar het Beeld van God te leven en zich toe te wijden aan zijn gezin, zoals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven (Efeziërs 5:25) Christus is het Hoofd van de man en de man is het hoofd van zijn gezin. (1 Corinthiërs 11:3) De vrouw is hem als een hulp en partner gegeven. (Genesis 2:18) Wanneer zij kinderen krijgen moet de man alles overhebben voor hun geestelijk welzijn en zijn verantwoording dragen. Hij krijgt zijn gezag van God.
Paulus noemt een aantal kenmerken waaraan een Godvrezende man en vader behoort te voldoen, afgezien of hij binnen zijn gemeente geroepen word tot dienen of niet. (1 Timotheüs 3:1-10) Hij moet zo’n voorbeeld zijn dat er op zijn leven niets valt aan te merken, een standvastig geloof en een stabiel gezinsleven hebben, ordelijk en gastvrij zijn. Hij behoort te kunnen onderwijzen en mag niet verslaafd of driftig zijn. Geen onwettig werk doen, niet trots zijn maar nederig, vriendelijk, geduldig, bescheiden en vredelievend zijn. Hij mag geen afgod van het geld maken, moet een goede man en vader zijn die zijn kinderen aankan, zodat zij hem respecteren en gehoorzamen. Hij moet niet verwaand worden en bij iedereen als een standvastig mens bekend staan, ook in de samenleving buiten de kerk.

God stelde de ambten in en verwacht dat elke man deze beginsels tot nut van zijn gezin in zijn leven toepast.Hij heeft drie ambten te vervullen. Zijn gezin onderwijzen als profeet, bidden als priester en regeren als koning. God roept hem hiertoe en verwacht om zijn opdrachten getrouw uit te voeren.

Er zijn niet veel vaders die hun gezin op zo’n bijbelse en goddelijke manier kunnen bedienen. Normaal gesproken zien maar weinig mannen kans om dit te volbrengen. De meeste vaders vragen zich af hoe dat moet en zeggen: “Wie is tot deze dingen bekwaam?” (2 Corinthiërs 2:16) Zij aanvaarden wel dat God dit van hen verwacht maar kunnen niet zien hoe zij deze plicht kunnen volbrengen. Dit moet hen uitdrijven naar de Heere. Een man moet begrijpen dat hij gaandeweg eerst alles moet leren voordat hij het kan doen. Hij word niet zomaar in een gezin geplaatst, maar groeit er door de jaren in. Zo ook als hij ooit tot een kerkelijk ambt zou worden geroepen. Het mooiste is dan wanneer een man daar kan ingroeien. Niet geforceerd, maar op een natuurlijke wijze. Als een man eenvoudig gaat doen wat God van hem vraagt, zal God hem zegenen, hem leren en gebruiken. Hij groeit en leert door die dingen gewoon te gaan doen. Als hij het elke keer doet en steeds weer oefent en probeert zal het naderhand spontaan gaan. Hij moet ‘de slag’ te pakken krijgen. Zo word Gods opdracht zijn hoogste roeping.

De vader als Profeet

Een profeet preekt voor het volk en geeft onderwijs. Een vader zal tijd doorbrengen met God, Zijn Woord lezen, bidden en dit overdragen aan zijn gezin. Hij moet ook kunnen preken en onderwijzen vanuit de Bijbel. Hij moet getuigen, waarschuwen en vertroosten, (1 Thessalonicen 2:11) en geduldig leiding geven aan zijn gezin. Hij kent zijn huisgenoten en weet hoe hij ze moet vormen en onderwijzen zodat zij God zullen leren kennen, Hem volgen en liefhebben. “leert uw kinderen, sprekende als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat;” (Deuteronomium 11:19)

De vader als Priester
Een priester offert en bid voor anderen. Een vader moet ook priester in zijn eigen huis zijn en voor zijn gezin in de bres staan, voor hen bidden en hen zegenen. Hij is de schakel tussen God en zijn gezin.

In de bijbel maakten de priesters zich soms schuldig aan bepaalde zonden. Als man mogen wij geen vreemd vuur in ons huis brengen. Hij behoort alle zaken te weren die slecht zijn voor het gezin. Slechte gewoontes, televisie, verkeerde muziek en tijdschriften, roken, drank, hoererij of andere zonde mag hij nooit toelaten. “Ik zal geen belialsstuk voor mijn ogen stellen...” (Psalm 101:3)
De vader als koning
De koning regeert zijn volk. Zo moet een vader de leden van zijn eigen huisgezin goed kunnen regeren. Hij zelf moet een Godvrezend voorbeeld voor iedereen stellen en Gods wetten, voorschriften en bepalingen gehoorzamen. Een vader moet heilig leven. “...Zijt heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petrus 1:16) God vraagt niets te veel. Hij word niet boven zijn krachten beproeft.

Het gezin als bijbelschool

Een vader die elke dag in zijn gezin doet wat God van hem vraagt, zal dit als een oefenschool ervaren en krijgt zo de gelegenheid om thuis te oefenen voor de bediening. Wat hij leert kan later ook binnen de gemeente met vrucht worden beoefend. Wat hij als man en vader in zijn gezin moet leren zijn dezelfde dingen die een ambtsdrager moet kunnen. Hij moet niet proberen om een gemeente te dienen als het thuis niet lukt. Als zijn vrouw en kinderen volgelingen van Christus worden, kan dat ook met anderen. Zo iemand is rijp en geschikt om als predikant te dienen of als ouderling gekozen te worden. Het gezin kan een intensieve bijbelschool worden. Dat kost veel moeite en zelfbeheersing. God geeft hem de kans om dit allemaal te leren zonder dat hij naar de bijbelschool hoeft. Wie deze dingen thuis kan ontwikkelen zal God ook buitenshuis kunnen gebruiken. Op natuurlijke wijze geeft God zo aan elke vader een bijbelschool. In een klas leert men theorie, maar thuis is mooier omdat hij dan tegelijk de praktijk mag leren. Zo’n vader kan in de gemeente dienen.

Wat kan hij thuis leren?
Een jongeman met een gezin van 4 kinderen wilde naar de bijbelschool. Hij had een roeping en wilde predikant worden en vroeg raad aan zijn dominee. Die zag wel in dat zo’n studie naast zijn werk ten koste van zijn gezin zou gaan. Hij adviseerde om liever op een natuurlijke wijze in zijn eigen huis te oefenen met zijn eigen gezin en omgeving als gemeente. Hoe dat voor een man en vader mogelijk is wil ik in twintig punten weergeven. Het motief voor deze boodschap is Efeze 4:11: “Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars” Wij zijn gewend om ons dagelijks werk te doen en het preken aan de kerk over te laten. Dat is echter niet wat de Bijbel ons leert.

Met God wandelen

Een vader zal moeten toezien op zijn eigen persoonlijke verhouding met God. Hij moet zo standvastig, volhardend, toegewijd en verantwoordelijk leven, dat het zijn gezin raakt. Hij moet rein leven en leren wandelen met God, dan zal het goed gaan met zijn huis en zijn leven een zegen voor anderen zijn. Zonder deze zoete verhouding zal er geen zalving in zijn huis wezen en niets goed gaan. Als het vuur in zijn hart afkoelt zal dat zijn uitwerking hebben. Hij kan ongeduldig worden, het vertrouwen verliezen, orde en regel kunnen verslappen en dingen beginnen scheef te lopen. Zonder God mist hij de nodige wijsheid en daarom zal hij hierop moeten toezien. Het belangrijkste is dat er niets tussen hem en God in staat en dat hij in het licht wandelt. “indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander...” (1 Johannes 1:7)

Huisgodsdienst houden

“Gij vaders...voedt uw kinderen op in de lering en vermaning des Heeren.” (Efeziërs 6:4) Een gezin behoort dagelijks huisgodsdienst te houden. Dat kan als dagopening, avondsluiting of bijbelstudie. Het is belangrijk dat het hele gezin hier serieus aan deelneemt en is even belangrijk als eten. Dan word er Bijbel gelezen, met elkaar gezongen en gebeden. Er kan gesproken worden over wat gelezen is. Thuis mag een vader preken, getuigen en redeneren en kan hij de lasten van zijn gezin in het gebed voor God neerleggen. God zegt: “waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden.” (Mattheüs 18:20) God wil dat het gezinshoofd een profeet in zijn huis is en zal in onze gezinnen werken. “aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!” (Jozua 24:15)

Doeltreffend bidden

Een vader kan thuis oefenen voor een doeltreffend gebedsleven. Hij brengt de noden en zorgen van het gezin bij de Heere. Besluiten kunnen na gebed worden gemaakt. Als zijn vrouw in de war zit kan hij samen met haar bidden. Vaak zijn er zorgen om de kinderen en komt er door gebed verandering. Een kind kan ziek worden of zijn vrouw voelt niet goed. Dan is hij de priester van zijn huis en kan hij zijn hele gezin samenroepen en knielen rondom het bed van het zieke kind. Iedereen kan dan een hand op de zieke leggen en hij bid tot God om genezing. Het is een grote aanmoediging voor zo’n gezin als God hun gebed verhoord heeft. Het gebed van degene die de zieke omringen word ervaren als een zalvende olie. “Is iemand krank onder u?...dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten.” (Jakobus 5:14-15)

Elke Joodse vader zegent zijn gezin op vrijdagavond, aan het begin van de sabbat. Dan bid hij en zegent zijn vrouw en spreekt zegeningen uit over elk kind. “De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.” (Numeri 6:24-27) God vraagt nog steeds van elke man en vader om zegeningen over zijn gezinsleden uit te spreken. Wanneer hij dat doet zal de zegen van God merkbaar op hun levens rusten. In de Bijbel word een zegen gevraagd over alle gaven. Tegenover de zegen staat de vloek. God kan een vloek omkeren tot een zegen. Zegeningen kunnen overgaan van geslacht op geslacht. Dat gebeurt in het bijzonder wanneer ons voorgeslacht God al vreesde. “het geslacht der oprechten zal gezegend worden.” (Psalm 112:2) en “De zegen des HEEREN, die maakt rijk.” (Spreuken 10:22)

Zegenen brengt zegen, maar vloeken breekt af. Alle zonden zijn een vloek. Mensen kunnen kwaad en kritisch tegen elkaar worden, gaan schreeuwen, vloeken of schelden. Dat staat gelijk aan het uitspreken van vervloekingen. Uitspraken zoals stommeling, domkop, en andere verwijten zijn vloeken. Het blijkt dat 90% van de vaders nooit tegen zijn kinderen zegt dat hij van hen houdt of zegt hoe trots hij op hen is terwijl zij juist zo sterk kunnen verlangen naar erkenning en een bewijs van liefde.

Zijn gezin heiligen en leiden.

“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, ...opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord, ...dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen.” (Efeziërs 5:25-28) Een man moet weten dat hij zijn vrouw met het Woord van God moet heiligen en reinigen. Hij is verantwoordelijk voor haar ziel en om haar als een reine bruid voor te bereiden om haar God te kunnen ontmoeten. God zal haar van zijn hand eisen. Hierover zegt deze tekst duidelijk dat Hij haar noden door de man wil heiligen en reinigen. Dat kan hij doen door haar noden met het Woord van God weg te wassen. Soms is dat moeilijk en lukt het niet goed. God wil hem hierin oefenen en hij moet dan niet denken dat zij opstandig is, maar het weer proberen tot hij daarin slaagt. Op dezelfde manier kan een vader ook de noden van zijn kinderen met het Woord wegwassen.

Jezus gaf opdracht om volgelingen te maken. “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, ...lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” (Mattheüs 28:19) Wij maken eerst onze vrouw en kinderen tot volgelingen van Christus en daarna behoren wij pas uit te reiken naar anderen.

Met geld omgaan

Een man moet leren om getrouw om te gaan met geld en financiële beginsels. Wie daar niet voor zichzelf getrouw in kan wezen kan God ook de ware rijkdommen niet toevertrouwen. “Zo gij dan in den onrechtvaardigen Mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen?” (Lukas 16:11) God kan Zijn ware rijkdommen pas aan een man toevertrouwen om uit te delen, nadat hij geleerd heeft om thuis een goede rentmeester te zijn.

Verhoudingen opbouwen

Een vader moet leren om goede verhoudingen op te bouwen. Het gaat er om dat hij goede relaties met mensen kan opbouwen. Misschien een betere band zoeken met zijn dochter omdat zij zich wat afzijdig houdt of een zoon helpen die verwond lijkt. God laat een man zulke dingen leren binnen zijn gezin. Thuis is meer te doen dan de hond verzorgen en moeten mensen met elkaar kunnen opschieten. Verhoudingen kunnen onder druk komen te staan of beproefd worden. Hoe beschermd een vader zijn verdrietige kind? Hoe geneest hij een beschadigde verhouding met zijn vrouw?

In dat proces maakt een vader ook fouten en zijn gezin moet dat vaak opvangen. Ondanks dat behoren zij hem nog steeds in alles te gehoorzamen en te respecteren. Als kinderen ouder worden gaat hij steeds duidelijker zien hoe belangrijk een goede verhouding is. Ouders beseffen dat hun kinderen groot worden en niet meer altijd zin hebben om hun mond te houden of te doen wat zij voorstellen. Nu komen er soms vragen die netjes moeten worden uitgelegd.

Visie ontwikkelen, verantwoording dragen

Een vader heeft een verantwoording tegenover zijn gezin en zal daarvoor een visie moeten ontwikkelen en een doel voor ogen moeten hebben, wat hij met verloop van vele jaren wil bereiken. Het is belangrijk om een duidelijke visie voor de toekomst te hebben. Geen droom maar een visie, die gaandeweg meer zichtbaar word. Een man zal daar dag en nacht mee bezig zijn, week in en week uit, jaar in en jaar uit. Door de jaren heen komt de visie van zijn hart tot realiteit.

Elke keer wanneer zich bijvoorbeeld weer een baby aankondigt, betekend dat voor hem dat, als alles goed mag gaan, hij als vader weer een verplichting van minstens twintig jaar aanvaard. Een stellig voornemen om zich al die jaren ook voor dit kind in te spannen en zijn Godgegeven verantwoording te dragen.

Preken en onderwijzen

Een vader kan thuis goed leren om te preken en het Woord te verklaren, om zijn gezin uit Gods Woord te onderwijzen. Daarvoor vind een man zich meestal niet begaafd genoeg voor, maar toch vraagt God het van hem. Daar krijgt hij genade voor om tegen zijn gezin te preken en te getuigen. God is niet zo om iets te vragen wat hij niet zou kunnen aanleren en legt geen lasten op die wij niet kunnen dragen. God geeft niet alleen een opdracht of gebod maar geeft ook genade om te gehoorzamen. Wij moeten echter gewillig zijn, vertrouwen en gehoorzamen. Welk gehoor kunt u beter wensen dan uw eigen gezin. Zij houden van u en geven er niet om als stottert of stamelt, u mag vergeten welk vers u wilde opzeggen, uw fouten houden zij niet tegen u. Door het voldoende te doen leert hij thuis om te preken en op die manier word hij onderwijzer.

Hij kan gewoon zijn gezin bij elkaar roepen en beginnen om de Bijbel te lezen. Daarna probeert hij er iets uit te verklaren. Als hij de aandacht niet heeft kan hij meer wijsheid en hulp bidden. De volgende dag probeert hij het weer en zorgt hij dat iedereen het begrijpt. Zo doet hij elke dag tot het uiteindelijk goed gaat. Wie het zo elke dag steeds weer probeert zal prediker en onderwijzer zijn, met of zonder kerk. Zo leert u om te preken.

Het is de wil van God dat iedere man doeltreffend en met zegen zal kunnen voorgaan. Wie het voor zijn vrouw en kinderen kan, zal het ook voor een gemeente kunnen. Geloof niet in een leugen om te denken dat de één er gave voor heeft en de ander niet. U kunt het ook en leest tijdens huisgodsdienst een stukje uit de Bijbel en daarna doet u een gebed. Een vader moet elke dag het Woord in zijn gezin kunnen breken en toepassen voor al die kleine harten. Wij leven in een boze en snelveranderende wereld en dan is dat onmisbaar. Dan kunnen zij niet zonder uitleg bij de Bijbel. Zo kunnen wij onze huisgenoten lepel voor lepel voeren met het Woord.

De meeste gezinnen zijn gewend om enkele keren per dag aan tafel uit de Bijbel te lezen en dat slechts de dominee in de kerk preekt. Er zijn ook kerken en gemeenschappen die tientallen godvrezende voorgangers hebben die om de beurt mogen voorgaan.

Een mooie manier om te preken, zonder dat men het in de gaten heeft, is om iets uit uw eigen leven te vertellen en wanneer u onverwachts gevraagd word om iets te zeggen, kunt u iets delen uit uw persoonlijke getuigenis. “...zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop die in u is...” (1 Petrus 3:15)

Bijbelverhalen vertellen

Elke vader behoort bijbelverhalen aan zijn kinderen te kunnen vertellen. God liet tien plagen over Egypte komen en verhardde het hart van Farao, zodat de Israëlieten later een aantal verhalen aan hun kinderen en kleinkinderen konden vertellen. “Ik heb het hart van Farao verzwaard, ...opdat gij voor de oren uwer kinderen en uwer kindskinderen moogt vertellen, wat Ik in Egypte uitgericht heb, en Mijn tekenen, die Ik onder hen gesteld heb; opdat gijlieden weet, dat Ik de HEERE ben. (Exodus 10:1-2)

Vertellen kan hij gemakkelijk leren. Elke avond voordat de kinderen naar bed gaan, neemt hij de Bijbel en bereid zich kort voor op wat hij wil gaan vertellen. Daarna gaat hij met hen zitten en laat hij zijn verhaal levend worden in het hart en in de verbeelding van zijn kinderen. Zij moeten het niet uit een kinderbijbel of bij de zondagsschool onderwijzer krijgen, maar van papa horen. Hij moet vertellen hoe dapper David was toen hij de reus Goliath met een steen uit zijn slingervel versloeg. Hij kan een vies gezicht trekken en voordoen hoe misselijk de walvis zich voelde voordat hij Jona uitkotste. Als hij het enkele jaren gedaan heeft is hij intussen een allround verteller geworden. Eerst is het tobben, maar later zitten zijn kinderen op het puntje van hun stoel en kunnen niet wachten tot hij begint. Zij zullen later bedelen om nog verhalen.

Corrigeren en straffen

“De HEERE kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.” (Spreuken 3:12) Een liefdevolle vader zal in staat moeten zijn om als het nodig is zijn kinderen doeltreffend te straffen. Ouders kunnen zien wanneer er bij hun kinderen iets niet in orde is en zij straf nodig hebben. Een vader moet het zo doen dat zijn kind hem er later om zal liefhebben. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het is niet altijd nodig om een tik te geven en het mag niet gebeuren uit ongeduld en frustratie. Een vader moet in de omgang eerst negen pond liefde geven voordat hij één pond straf geeft. Straffen kan op een zachte, liefdevolle en geduldige manier gebeuren. Soms benaderd een vader het verkeerd. Dan moet hij niet gelijk denken dat zijn kind stout of ondeugend is, maar zo leert hij uit zijn fouten en zo kan hij het een volgende keer beter doen. “wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?” (Hebreeën 12:7)

Geestelijke sfeer scheppen

Een vader kan leren om thuis een geestelijke atmosfeer te scheppen. Het is zo belangrijk dat er iets van ons uitgaat. Kinderen en bezoekers moeten Gods tegenwoordigheid kunnen smaken en er door beïnvloed worden. Het gezin heeft een plicht om uit te leven dat zij God kent, met Hem wandelt en dat Gods Geest tegenwoordig is. Een vader kan deze geestelijke atmosfeer scheppen of wegnemen.

Regeren met gezag

De vader zal zijn huisgezin regeren met gezag. “die zijn eigen huis wel regeert.” (1 Timotheüs 3:4) Als koning behoort hij goed voor zijn huisgezin te zorgen. God geeft hem autoriteit en overwicht om zijn gezag te kunnen uitoefenen. Dat kan hij thuis op de juiste manier leren. Hij zelf staat onder het gezag van God, maar hij heeft ook gezag ontvangen om orde en regel te handhaven tegenover zijn vrouw en kinderen. Hij heeft geestelijke autoriteit van God en een positie waar hij menselijk gezag moet oefenen.

Hij kan zijn gezag laten gelden met een zachtmoedige geest en op een rustige en vriendelijke manier. Het is niet nodig om zijn stem te verheffen of de baas te spelen. Hij hoeft geen toezicht te houden. “Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.” (Spreuken 22:28)


Een goed voorbeeld

Een vader zal het goede voorbeeld geven en zijn gezin leiden zoals een herder die voor zijn schapen uitgaat.“...gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt.” (Johannes 8:38) Een enthousiast voorbeeld werkt bezielend en leidt naar hogere grond. Een vader of ouderling moet een voorbeeld voor zijn kudde zijn. (1 Petrus 5) Niet door te heersten, maar door te leiden. Iedereen kijkt voortdurend zijn voorbeeld, waardoor zijn huisgenoten geestelijk kunnen groeien.

De Bijbel spreekt over vasten, tijdens verlangen, bij geestelijke strijd of om te kunnen bidden. (Luk 5:33-35, Mat 17:21) Dus al zou een vader zijn gezin willen leren vasten, dan kan hij twee dingen doen. Hij kan gewoon opdracht geven om te vasten of hij kan het zelf een paar keer voordoen. Hij kan een dag vasten en de volgende morgen aan de ontbijttafel zitten. Als zijn gezin dan merkt hoe hij borrelt en overloopt omdat hij gisteren een goede tijd met de Heere heeft gehad, dan zal zijn enthousiasme aanstekelijk werken en kan het gebeuren dat zijn kinderen een tijdje later komen vragen of zij dit ook eens kunnen proberen. Dat is de juiste benadering. Een schaapherder leidt zijn schapen door voorop te lopen en dan zullen zijn schapen hem overal heen volgen.

Richting geven aan levensvragen

Een vader zal zijn gezin moeten helpen en richting moeten geven aan de levensvragen en de onderwerpen aangaande deze wereld. Hij zal de Bijbel moeten toepassen en uitleggen bij de dingen die op zijn gezin afkomen. Ons gezin groeit op in een slechte wereld en iemand zal deze onderwerpen aan onze kinderen moeten interpreteren en uitleggen, hen waarschuwen en voorlichten. Het is Gods bedoeling dat de vader Gods Woord naar zijn gezin toe zal vertolken. Doet hij dat niet dan zal de wereld het doen, dan horen zij het wel op straat bij hun vrienden. Het is ook niet Gods wil dat de kerk dit doet. Daar mogen wij de kerk nooit voor verantwoordelijk houden.

In de groei naar volwassenheid behoort een vader meer te doen dan alleen het Woord te verklaren. Hij zal regelmatig moeten praten over belangrijke onderwerpen, zoals bekering, roeping, verantwoording, een schoon geweten, dienst aan God en mensen, overwinning van zonde, een rein en heilig leven, waar geluk, Gods wil, de keuze van een huwelijksmaat, geldzaken, werkethiek, en de omgang met familie en vrienden, etc.

Raad geven

Een vader moet de problemen van zijn gezin op kunnen lossen. Hij behoort op een bijbelse manier raad of counseling te geven. Thuis krijgt hij gelegenheden voor pastorale gesprekken. Hij kan de problemen van een ander helpen oplossen en leren counselen door te luisteren en gewillig te helpen om antwoorden te vinden. Niet zeggen hoe het moet, maar leiden, waardoor de ander zelf het antwoord kan vinden.

Omgaan met karakters en persoonlijke noden bedienen

Een vader krijgt thuis gelegenheid om met ieders karakter te leren omgaan. Iedereen zit weer anders in elkaar of heeft andere behoeften. De één heeft een sterke wil, de ander niet. De één is altijd enthousiast en de ander heeft altijd aanmoediging nodig. De één heeft een vurig temperament terwijl de ander rustig is. Zo is elk kind verschillend en krijgt een vader de kans om de natuur van zijn kinderen te bestuderen. Wat hij voor de één kan doen, moet anders bij de ander. Zo leert hij om iedereen vlug in te schatten. Hij leert zoals een monteur auto’s leert repareren door hetzelfde werk vele malen te doen. Zo kan een vader leren hoe het karakter van zijn kinderen in elkaar zit en bepalen wat elk nodig heeft.

Goede gesprekken stimuleren

Een man kan leren om opbouwende, goddelijke tafelgesprekken te leiden. Het kan heel gezellig met elkaar aan tafel zijn. Deze tijd met elkaar om tafel is heel belangrijk, omdat iedereen dan op rust is. Er zijn voldoende gelegenheden om rustig met elkaar te eten en op zulke momenten is het belangrijk om mooie gesprekken te krijgen. Als vader kan hij wat opmerkingen maken of vragen stellen en zo leert hij om een goed gesprek te leiden. Lukt het vandaag niet, dan kan hij het morgen weer proberen, maar zo gaat hij door en blijft hij bidden tot het goed lukt. Na een goed gesprek zal iedereen verkwikt van tafel komen.

Maartin Luther stond bekend voor zijn tafelgesprekken die hij in zijn gastvrije woning hield voor zijn gezin en vrienden. Mensen kwamen van heinde en ver om bij Luther thuis te kunnen mee eten. Luther was een gezellige man die van lekker eten en een goed gesprek hield.

Tot Christus leiden

Een vader krijgt in zijn gezin de gelegenheid om zijn kinderen voor Christus te winnen en hen hier in te leiden, zodat zij tot bekering van zonde komen en door het geloof in de Heere Jezus Christus worden gered. Wat zou hem dat blij maken om zijn eigen kinderen naar de Heer te leiden zodat zij Hem ook persoonlijk leren kennen. Hier gaat het niet alleen om het kind te leren bidden, maar over hoe hij zijn kind kan doorleiden zodat het tot bekering komt en mag geloven. Het zal niet altijd zo gaan, maar het vaderhart van God zou zo graag zien dat de vader deze gelegenheid krijgt en in staat is om zijn eigen kinderen tot Hem te leiden.

Bekering gaat over de bekering van zonden. Kinderen zondigen en hebben de hulp van hun vader nodig om hun zonde te belijden en te overwinnen. “Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander...” (Jakobus 5:16) Wanneer een bekeerde vader samen met zijn kind bidt, zal God de zonden vergeven. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af leren om geen onbeleden zonden te koesteren. Door counseling te vragen kan ieder mens vrijkomen van zonden. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid”. (1 Johannes 1:9) Dit aspect van de opvoeding is van het grootste belang voor ons gezin. Na belijdenis voor God zal de persoon ook vergeving willen vragen aan degene die benadeeld zijn.

Bijstaan in moeilijke tijden

Een vader moet zijn gezin bijstaan in moeilijke tijden en zijn kinderen leiden door alle ervaringen en stormen van het leven. Beproeving, ziekte, pijn, relatie problemen etc. Het gezin biedt een vader een algemene training om hen door moeite en verdriet te leiden. “Op U hebben onze vaders vertrouwd...en Gij hebt hen uitgeholpen.”(Psalmen 22:4)

Ervaringen tot nut van anderen gebruiken
Een vader bouwt door de jaren een persoonlijke levenservaring op die hij ook tot nut van zijn naasten kan gebruiken. De verplichtingen aan zijn gezin vormen zijn leven en leiderschap. Het blijft een grote taak en mag discipline kosten, maar als hij hiervoor kiest zal het zijn karakter vormen. Zo word het gezin een onderdeel van Gods bijbelschool voor hem. Zijn kinderen moeten met hun vragen niet naar een ander behoeven te gaan. Zijn vrouw behoort een antwoord op haar problemen niet in de kerk maar bij haar man te horen. Daarom is het belangrijk dat hij het onderwijs uit de Bijbel niet aan anderen overlaat en straft als dat nodig is. Dat kan een ander niet voor hem doen. Hij mag zich niet onttrekken aan zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen.

 Zo’n man kan voorgaan in de gemeente en gekozen worden als ambtsdrager. “Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende,... want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?” (1 Timotheüs 3:4-5)

 Artikel van P. Roos via Stichting HeartCry

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Je reactie stel ik erg op prijs