09 september 2014

Lijden omdat je christen bent


We zijn de laatste tijd opgeschrikt door allerlei rampen en oorlogen. Bijzonder aangrijpend is wel wat er door toedoen van de organisatie IS gebeurt in Irak en Syrie en door Boko Haram in Nigeria. Dat christenen (en andere minderheden in die landen) massaal worden opgespoord en afgeslacht. Dat er in de stad Mosul en andere steden geen christenen meer zijn, omdat hun huizen werden gemerkt met de Arabische letter ‘N’ ten teken van het feit dat ze horen bij de Nazareners, oftewel, bij de navolgers van Jezus van Nazareth. Ieder die dat teken draagt, wordt vermoord, gemarteld of ontvoerd.

Zulk fysiek lijden overkomt veel christenen in de wereld, terwijl wij hier in vrede en rust naar de kerk kunnen en in alle vrede en rust blogs als deze kunnen schrijven, gebedskringen kunnen organiseren en Bijbelstudies mogen houden. 
Maar ook in Nederland komt de hitte van de verdrukking dichterbij. De hete adem van radicale extremistische moslims aan de ene kant en radicale atheïstische Nederlanders aan de andere kant voelen we als christenen al in onze nek. Ons land is overal tolerant voor behalve voor het christelijke geloof. Je merkt het aan het antisemitisme dat er volop is, onberedeneerde haat tegen het volk waar ook onze Heere Jezus Christus bij hoort, de Joden.    

Dit lijden, dit onrecht kan me persoonlijk echt benauwen. Er zijn gevoelens van angst en onmacht en vragen, veel vragen. Waarom laat God dit toe? Wat zou ik doen als ik zou moeten vluchten? Waar gaat het heen met de wereld? Tegelijk merk ik dat ik door de zorgelijke situatie in de wereld veel meer ben gaan verlangen naar en bidden om de wederkomst van onze Heere Jezus Christus

Misschien herken je deze vragen en tegelijk deze verlangens wel en zit je hier ook mee. Juist daarom wil ik er met jullie over nadenken en daarvoor gebruik ik een aantal dingen die ik gehoord heb in een preek over het lijden van christenen.

Ik denk dat veel christenen de gedachte hebben dat het vreemd is als je pijn en lijden overkomt. We willen immers allemaal succes hebben en voorspoed en gelukkig zijn, juist ook als we christen zijn. God is vóór ons. En dús kan het niet meer mis gaan, denken we dan. En we denken dat als God ons zegent dat dat betekent dat we dan automatisch succes hebben en voorspoed. Maar dat is onzin! Als je in de Heere Jezus mag geloven, als je een getrouw christen wilt zijn, dan kan dat nooit zonder te lijden. Dat kan niet. Het lijden hoort bij een christen.

Toch? Dat zegt de Bijbel toch? Dat zegt Jezus Zelf. Hij zei: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben.’ (Joh. 16). En: ‘U zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam’ (Matt. 10); ‘Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft (…) Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.’ (Joh. 15). 

Lijden hoort er dus bij...

Begrijp me goed: dat is niet gemakkelijk. Het is ook niet zo dat christenen van pijn en lijden houden. Het is niet zo dat we dat opzoeken en uitkiezen. Integendeel: het is een schrikbeeld voor ieder mens om te moeten lijden. En toch… toch schrijft Petrus in 1 Petrus 4 vers 12: ‘Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.'

Petrus gebruikt tweemaal het woord ‘vreemd’. Hij benadrukt het dus. Hij zegt: daar moet je niet van opkijken. Dat moet je niet verbazen. Nee, dat dient tot je beproeving.

Dat is een beetje een moeilijk woord, beproeving. Maar als je dat woord wilt begrijpen moet je denken aan een goudsmid of een zilversmid van vroeger. Dan werd er goud of zilver gevonden in de bergen, maar dan was er nog allerlei vuil omheen. Een goudsmid vindt natuurlijk het goud het allermeeste waard als het puur is, als het echt helemaal alleen goud is. En daarom verhit hij zo’n gevonden klomp in het vuur. Dat lijkt dom, want dan ben je alles kwijt, zou je denken, maar dat is niet zo. Want door de hitte van het vuur brandt alles weg wat geen goud is. De smid gaat daar net zolang mee door tot hij het pure goud overhoudt.

Zo kostbaar vindt God Zijn kinderen dat hij ze als het ware door het vuur van de verdrukking reinigt en zuivert. Alles wat nog onzuiver en onheilig is, moet weg. Zo gebruikt God de verdrukking om christenen te beproeven, om ze sterker te maken. Dat is pijnlijk. Dat lijkt onbegrijpelijk. Maar het is net zoals een man met een wijngaard zijn druiven snoeit. Dat doet hij met de bedoeling dat er meer vrucht komt. Zo gebruikt de Heere dat kwade dat ons overkomt dus met een goed doel, namelijk om Zijn kinderen klaar te maken voor de eeuwige heerlijkheid. En terwijl de wereld denkt dat je omlaag geduwd wordt en vernietigd wordt, is het in werkelijkheid zo dat God je omhoog haalt en je sterker maakt.

Petrus zegt: wees niet verbaasd, alsof het iets vreemds is. Alsof God plotseling ook niet weet wat er gebeurt. Alsof Hij machteloos is. Nee, zegt Petrus, maar Hij gebruikt dat verschrikkelijke dat mensen elkaar kunnen aandoen, en waar de duivel de mensen toe aanzet, om Zijn kinderen klaar te maken voor de eeuwige heerlijkheid.

Misschien waren er christenen die zeiden: Maar Petrus, het doet zo’n pijn, het is zo erg… En dan zou Petrus zeggen: ik zeg ook niet dat het geen pijn doet, maar dat je er niet verbaasd over moet zijn als het komt. Een slaaf is niet meer dan zijn heer… Ze hebben het bij Jezus gedaan, ze zullen het ook bij jou doen.

Want dat is waar Petrus de christenen vervolgens op wijst. Als je als christen lijdt, dan heb je gemeenschap aan het lijden van Christus, dan deel je in wat Hij heeft moeten doorstaan om zondaars te redden van de eeuwige dood. En wat had Jezus misdaan? Hij had zieken genezen, zonden vergeven, liefde uitgedeeld. Niets dan goeds. Maar de satan is eropaf gevlogen en heeft Jezus laten kruisigen. Diezelfde haat treft elke christen die op de Heere Jezus lijkt, die iets heeft van Zijn liefde en ontferming. Daar wordt de duivel woest van. Echt, als we door het geloof een beetje op de Heere Jezus gaan lijken, dan moeten we niet verwachten dat de wereld om ons heen applaudisseert en het geweldig vindt. Nee, want waar bracht het heilige en volmaakte leven waarmee Hij Zijn Vader diende Jezus? Aan het kruis. Bij de dood. Zo geldt dat ook voor allen die in Hem geloven. Dan komt er vervolging. 

Wanneer je zo deelt in het lijden van Christus is dat geen reden om bij de pakken neer te zetten, zegt Petrus, maar om je juist te verblijden en te verheugen. Dat had Jezus al gezegd in Mattheüs 5: ‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn.’ Als je namelijk in het lijden één bent met Christus, dan zul je dat óók zijn in de heerlijkheid. Het lijden is maar tijdelijk, de heerlijkheid is eeuwig.

Hoe kun je dan ooit staande blijven als er vervolgingen losbreken als in Irak? Als je kind voor je ogen onthoofd wordt, als dorpen in brand worden gestoken. Hoe kun je volhouden? 

Nou, door je te verblijden in Hem. Verheug je om de redding die Hij gebracht heeft en voor de toekomst die Hij voor ons opendeed. Wees gericht op Hem die ons is voorgegaan en die door het lijden heen is ingegaan in de eeuwige heerlijkheid. Die beloofd heeft dat wie deelt in Zijn lijden ook deelt in die heerlijke toekomst.

En schaam je niet voor Jezus Christus en het Evangelie. Hij heeft de vloek die wij verdienen voor ons gedragen. Hij maakt voor zondaren een plaats in Gods huis. Wat heeft Hij jou ooit verkeerd gedaan? Schaam je niet om voor Zijn Naam te lijden. Houd vol! Laat als het lijden komt, je schouders niet zakken, maar verblijd je juist, verheerlijk God.

En houd de hoop vast, die hoop, dat geloof, waardoor een kind van God mag weten dat zelfs de dood niet, zelfs het lijden niet, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. In die hoop mogen wij vandaag kerk zijn. Vol verwachting. Al huivert ons hart soms, al huilen we om wat de broeders en zusters in de wereld overkomt, wij hebben hoop.
Daar gaat het om. Dat we volharden. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

En weet je, als het nu inderdaad zo is in jouw leven of zo zal worden bij ons, dat mensen ons inderdaad smaden en lasteren en pesten omdat we christen zijn, omdat we de Naam van Christus dragen, omdat we bij Hem willen horen en Hem niet willen verloochenen, bedenk dan alsjeblieft dat in die haat die op je afkomt het niet om jou persoonlijk gaat, maar dat het om Hem gaat, om Jezus. Denk dan: het gaat niet om mij, het gaat om U, lieve Heere Jezus. Blijkbaar zien de mensen dan iets in ons wat hen aan Jezus doet denken. Daarvoor mag je God danken, als ze iets van Jezus in ons zien. Maar bedenk dan dat het in alle vervolging niet in de eerste plaats gaat om mensen, maar om Jezus Christus. In elke christen die gedood, verkracht, geslagen, gemarteld, mishandeld en bespuwd wordt, die minachting treft en niet meer meetelt, is het Christus Zelf die opnieuw wordt gedood, geslagen enz.

Laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. En laten we als het ons overkomt niet afvragen: waarom doen ze me dit aan? Maar laten we onszelf afvragen: hoe kan ik in deze situatie God verheerlijken? Hoe kan ik Zijn Naam groter maken, hoe kan ik Hem dienen, Die mij zo heeft liefgehad, Die Zich overgaf tot in de dood, ja, de dood aan het kruis, opdat ik zou leven voor God. Hoe kan ik Hem mijn liefde laten zien?

Misschien denk je wel: kan het God dan niets schelen dat Zijn kinderen zo ernstig vervolgd en verdrukt worden? Ja wel. Dat kan God alles schelen. Het is niet zo dat het lijden God niets doet. Dat was juist de reden dat Jezus kwam. Hij kwam vanuit de heerlijkheid middenin deze wereld staan, middenin de vloek, middenin het lijden. Hij kwam er niet alleen in staan, Hij ging eraan ten onder. Jezus weet wat lijden is. En al het lijden van al Zijn kinderen van alle tijden, dat heeft Hij gevoeld en dat voelt Hij nog. Niemand voelt de pijn van de christenen van Irak en Nigeria (en van ons als het ons zou overkomen) dieper en meer dan Jezus. Hij weet wat Zijn lichaam, Zijn kinderen, meemaakt. Hij ziet het. God ziet alles wat er gebeurt. En Hij zal rechtspreken....

Want wat wij nu zien en wat er vandaag gebeurt is niet het laatste. Het is lijden, maar het is lijden onderweg naar de heerlijkheid. De kerk onder het kruis heeft hoop. Paulus zegt het zo in Romeinen 8: ‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’ Paulus zit in de gevangenis. Paulus is gestenigd, verhongerd, voor dood achter gelaten. Paulus weet wat lijden is. En toch zegt hij: dat verschrikkelijke van vandaag, dat onmenselijke lijden, dat valt weg, dat kan niet op tegen de heerlijkheid die wacht. Daar ziet de kerk naar uit, naar het moment dat de eeuwige verlossing aan zal breken en dat God zal rechtspreken!
Een mooi voorbeeld is het verhaal over Stefanus. Als die gestenigd wordt door mensen die een felle haat hebben tegen hem vanwege Christus, dan ziet hij vlak voor zijn sterven de hemel geopend en Jezus staand aan de rechterhand van God de Vader. Jezus staand. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Jezus, Die alles ziet en weet. Jezus, met de wonden van het kruis nog in de handen. En dan bidt hij wat Jezus ook bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ze hebben niet door dat ze tegen U in opstand zijn gekomen. Vergeef het hun.
Je merkt door wat Stefanus daar ziet, dat er uitzicht is over dit leven heen, over de dood heen. Gods goedheid, die beter is dan dit leven. God houdt Zijn kinderen vast, in alles.

We merken dat er een troon is in de hemel waarop Hij zit die zal oordelen over de levenden en de doden. We merken dat allen die lijden om Zijn Naam eenmaal Thuis zullen komen. Maar dat zal ook de tijd zijn dat het recht zal zegevieren. God zal recht spreken over goddelozen en moordenaars. Dat betekent heerlijkheid voor allen die geloven. Maar dat betekent oordeel, eeuwig oordeel voor hen die Gods kinderen vervolgen. Gods vijanden zullen vergaan. De dag komt dat alles zal worden rechtgezet. Dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. 

Vertrouw jezelf dan maar aan Hem toe. Hij is trouw. Hij faalt niet. Hij houdt het in Zijn handen. Ook al begrijp je het niet, vertrouw Hem maar! Hij laat niet los de werken van Zijn handen. Leg je leven maar in de handen van de getrouwe Schepper.  Daar wil Hij ons hebben. Jou en mij. Hij heeft onze zaligheid op het oog! Hoe ik dat weet? Nu, wij zijn gedoopt. Wij zijn gemerkt met Zijn Naam. IS merkt christenen in Irak met de Arabische letter ‘N’ om hen te doden uit haat. Maar Christus heeft ons gemerkt met de naam van Zijn eeuwige liefde om ons zeker te laten weten: Ik heb je Leven op het oog. Bij Mij ben je veilig. Inderdaad, in de wereld zul je verdrukking hebben, MAAR, heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

(Grotendeels overgenomen uit een preek van mijn man over 1 Petrus 4 met als thema: Kerk onder het kruis, 17 aug, 2014)

nonsens
,. Onzin. Als je in de Heere Jezus mag gelov
. Dat hebben. Dat als je een. Dat
Als het gaat over het lijden in het algemeen raad ik je sterk aan om het boek 'Lijden in Gods Hand' te lezen van Christa Rosier. Dit is een bijzonder indrukwekkend en verhelderend boek over het lijden en hoe je dat lijden over kunt geven in Gods Hand. Ook als er iemand in je omgeving is die ernstig ziek is of op een andere manier veel moet lijden raad ik je aan dit boek aan hen cadeau te doen.

45 opmerkingen:

 1. Hallo marjolein

  Al enige tijd volg ik jouw blog en met plezier moet ik zeggen.
  Dit stuk in het bijzonder raakt mij. Het raakt mij omdat het idd gaat over beproevingen. Beproevingen die christenen ondergaan maar ook beproevingen die moslims zoals ik ondergaan.
  Om elke dag te moeten uitleggen dat de zogenaamde isis een vreselijke verschijning uit het niets is en dat de ik als moslim maar vooral de islaam daar niets mee te maken heeft.
  Het feit dat een moeder smeekt om haar kind te laten leven die dan gruwelijk afgeslacht wordt, bewijst alleen masr nog meer dat het niets met islaam te maken heeft daar de betekenis vrede is.
  Beproevingen zullen denk ik alle gelovigen voor altije hebben en dat is goed want dat houdt je wakker kritisch en sterk in je geloof in Hem, God De Almachtige De Genadevolle.
  Wat ik zelf een prachtige uitspraak vind van onze Profeet Mohammed vrede zij met hem en alle profeten: deze wereld is voor de gelovigen als een gevangenis ( door alle beproevingen) en voor de ongelovigen als een paradijs ( door de greep van t niet geloven in de Heer het hiernamaals enzovoort. )

  Anyway hier wou ik t wel bij laten. Mooi om de overeenkomsten te lezen en moge God ons allen beschermen en zegenen. Ameen

  Liefs

  Hayat

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Hayat, bedankt voor je reactie en wat fijn dat je mijn blog vaker leest. Ik hoop dat het je tot zegen mag zijn!!

   Ik snap dat er veel moslims zijn die het afschuwelijk vinden wat IS doet en dat er ook veel moslims zijn die lijden onder regimes als IS en de Taliban en dergelijke.

   Ik begrijp dat je schrijft dat de Islam vrede voorstaat en voorschrijft en dat je het erg vindt dat er zoveel sekten binnen de Islam misbruik maken van hun positie en minderheden ernstig onderdrukken of vermoorden.

   Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik niet denk aan het woord vrede als ik 'Islam' hoor. In elk land waar de Islam de hoofdgodsdienst is, worden christenen en joden ernstig vervolgd en onderdrukt en is er voor hen zeker geen vrede.

   Ik heb een heel tijdje Nederlandse les gegeven aan moslimvrouwen en heb ze wekelijks bij me thuis uitgenodigd en ik heb vrouwenochtenden georganiseerd om deze vrouwen mijn (onze) vriendschap aan te bieden en elkaar beter te leren kennen. Wat mij opviel was de hartelijkheid van deze vrouwen en hun spontaniteit en zorgzaamheid. Maar..ze hadden geen vrede. Ze kenden geen vrede en ze waren er echt heel erg naar op zoek. En als ik ze dan vertelde van de Vrede die er te krijgen is door het geloof in Jezus Christus dan wilden ze daar graag meer over weten en ze wilden altijd graag met me bidden, maar de gevolgen waren ook voor deze vrouwen groot. Sommigen mochten niet meer komen van hun man, anderen werden ernstig mishandeld door hun man omdat ze met me mee waren gegaan naar een vrouwenochtend. Weer een andere vrouw vroeg me om een Bijbel, maar durfde er niet mee naar huis, ze was doodsbang voor haar man. Ik heb veel lieve en hartelijke moslimvrouwen leren kennen, maar geen enkele vrouw was echt vrij. Ik heb gesproken met vrouwen die vooral door hun man en door druk van schoonfamilie een zwaar leven leiden en dan ook nog eens in een vreemd land. Ik moet eerlijk zeggen dat ik na jarenlang omgegaan te zijn met deze vrouwen geen godsdienst van vrede heb leren kennen, maar een godsdienst van onderdrukking.

   In Johannes 8: 31-36 staat

   'Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen,
   en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem:
   Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden?
   Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet,
   is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.'

   En dat is waar het om gaat. We kunnen niet door punten te verdienen genade bij God krijgen, ook niet door goede daden of iets dergelijks. Wij verdienen de eeuwige dood door onze zonde en wij kunnen niet bij God in de buurt komen door onze zonde. Maar toch had God de wereld zo lief, dat Hij zelf naar de aarde is gekomen om onze straf voor de zonde te dragen en als je Hem om vergeving vraagt dan zal Hij je vrijmaken, want als je de Zoon (Jezus Christus die één is met de Vader) kent dat zul je echt vrij zijn en de echte vrede kennen en dan ervaar je door die genade van Hem zo'n diepe vreugde dat het werkelijk je verstand te boven gaat.

   Ik hoop dat je mijn reactie begrijpt en ik bid je van harte die vrede en genade toe.

   Liefs terug van Marjolein

   Verwijderen
 2. Net als Hayat volg ik je blog (ik vind het interessant om over andermans geloofsovertuiging te lezen) en ik ben een praktiserend moslima. Maar wat ik niet zo snap is dat je zegt dat in Nederland overal plek is behalve voor christenen. Ik denk dat je geen flauw idee heb hoe vaak ik me als moslima moet verdedigen of hoe vaak ik word uitgescholden simpelweg alleen al vanwege het soort kleding dat ik draag. Of als je iets in een krant leest (sorry, ik heb geen tv) over een praktiserende moslim is het gelijk een "haatbaard" etc. Ik zou ook graag willen weten in hoeverre moslims in Nederland het de christenen belemmeren om hun geloof te uiten... Gezien je het specifiek over Nederland hebt.

  Buiten Nederland zijn er helaas wel vele sekten actief maar ik zou wel willen weten wat er specifiek in Nederland gaande is. Ik word ook als radicaal beschouwd door de buitenwereld, zelf zie ik het als praktiserend. Maar ja, als je een lange zwarte jurk en hoofddoek draagt en je (net als orthodoxe joden) het tegengestelde geslacht geen hand geeft ben je per definitie al 'radicaal'. Geen kritiek dus maar ik ben gewoon écht benieuwd in hoeverre moslims het jullie, in jouw optiek, onmogelijk maken om je geloof te belijden.

  Moslims lijden evenveel als christenen door toedoen van sekten zoals IS(IS), Taliban etc. Wat je helaas niet in de media hoort is dat zij juist ook zoveel moslim-slachtoffers op hun geweten hebben. Niet dat dat erger is dan christelijke slachtoffers maar ik vind het helaas wel erg dat dit amper belicht wordt.Overigens hoop ik ook dat wanneer je zegt voor onderdrukte christenen op te komen, Palestijnse christenen ook inbegrepen zijn. Zij lijden nu al meer dan 60 jaar vanwege de zionistische bezetting. Jammer alleen dat veel mensen zich niet realiseren dat antizionisme iets anders is dan antisemitisme.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je reactie. Fijn om te lezen dat je ook mijn blog weleens leest! Deze blogpost is speciaal geschreven voor christenen en over de vervolging van christenen die er wereldwijd is, daarom ben ik verder niet ingegaan op de andere slachtoffers van sekten als IS of de Taliban.

   In ons land heb je gelukkig de vrijheid om christen te mogen zijn of jood of moslim. Maar er is weinig tolerantie naar het christelijk geloof toe en naar de joden toe. Dat zie je vooral in grotere steden waar joden niet meer met een keppeltje over straat kunnen, waar een priesterstudent achtervolgt wordt, waar haatleuzen geroepen worden en je merkt het vooral op internet, waar vooral atheïsten geen goed woord over hebben voor alles wat met het geloof te maken heeft en daarin zijn ze soms eng radicaal bezig (ook tegenover moslims). Gelukkig hebben we in dit land allemaal de vrijheid om te geloven wat we willen en ik hoop dat dit grondrecht altijd gehandhaafd zal blijven.

   Ik weet dat moslims wereldwijd ook veel lijden, maar in elk land waar de Islam de hoofdgodsdienst is worden christenen en joden zwaar onderdrukt en is er geen vrijheid van Godsdienst. Als een moslim besluit christen te worden is hij of zij gelijk vogelvrij verklaard. Daarom hoop ik van ganser harte dat er geen moslimmeerderheid in ons land zal komen enkel en alleen omdat dat zal betekenen dat er een einde komt aan onze godsdienstvrijheid.

   Palestijnse christenen zijn er bijna niet meer over omdat ze bijna allemaal uitgeroeid of ernstig onderdrukt worden door de palestijnse moslims en dus niet door Israel. Anti-zionisme is helaas erg verweven met antisemitisme en dat merk je dan ook aan de hatelijke reacties en acties tegenover Joden in ons land van voornamelijk moslims (extremisten).

   Hartelijke groet, Marjolein

   Verwijderen
 3. Hoi Marjolein,

  Dank voor je blog. Wat een heftig filmpje ook! Ik heb een uitgebreide reactie, hopelijk vind je dat niet erg. Het is mee hardop meedenken. Ik post het in een paar delen omdat het anders niet past.
  Voor de situatie in Nederland ben ik zelf ontzettend dankbaar. Persoonlijk voel ik mij vrij om te getuigen, te vinden wat ik wil. Ik denk niet dat we op dit moment hier met veel verdrukking en vervolging te maken hebben, zeker niet op grote schaal.
  Ik merk dat ik vooral mijzelf in de weg zit als het gaat om getuigen. Zelfs binnen de kerk. Ik vraag me af tot in hoeverre ik echt standpunten durf in te nemen. Altijd zijn er die vragen in je achterhoofd wat men van je zal denken of zeggen, vindt men je te radicaal of juist te weinig radicaal? Kan ik benoemen wat Jezus voor mij betekent? Of wil ik liever altijd maar aardig, gemakkelijk in de omgang worden gevonden. Durf ik dingen op te schudden en stelling te nemen als het nodig is of praat ik mee? Dat soort dingen... van die zelfcensuur heb ik meer last dan daadwerkelijk van de mensen.
  Daarbij komt natuurlijk dat tegenwerking, pesterijen op kleine schaal wel voor komen. Dat sommige studies en beroepen voor christenen lastig zijn. Als je niet in evolutietheorie gelooft zijn historische studies en biologie lastig en moet je telkens de discussie aan, zijn colleges opgebouwd om je te beïnvloeden vanuit een andere hoek. Ook horeca en winkels worden moeilijk omdat je steeds vaker op zondag moet werken. Trouwambtenaren die verplicht alle soorten huwelijken moeten sluiten, ook die tegen hun geweten ingaan. Ook dat het verbod op godslastering uit de wet gaat/ is. Misschien dat daarmee enkele vragen van de dames hierboven worden beantwoord. Dit zijn zaken waardoor christenen zich minder vrij voelen. Vooral nu onder VVD deze zaken steeds meer realiteit worden.
  (wordt vervolgd)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wat ik daarnaast helaas wel beangstigend vindt is dat zo'n 75 % van de Nederlanders met Marokkaans/ Turkse achtergrond in min of meerdere mate symphatiseert met isis. En ik zeg 'helaas' want ik heb lange tijd contacten gehad met moslima's (door omstandigheden afgelopen 1,5 jaar even niet).

  Ik vindt het een enorm hoog percentage en ik heb er echt verdriet van. Dit ook omdat in mijn jeugd vaak negatief over moslims werd gepraat en ik hen altijd verdedigd heb. Moslims en de Islam werden als een bedreiging gezien..'als er een oorlog is en ze moeten kiezen tussen Islam en mensen die uit naam van de Islam strijden of anderen, zullen ze al-tijd loyaal zijn aan de Islam.' Dat soort uitspraken werden gedaan. Ik kwam daar erg tegen in verzet. Omdat ik in dit soort uitspraken het menselijke ook miste. Dat moslims ook gewoon mensen zijn met hun eigen gedachten, dromen, dagelijks leven die vaak ook gewoon in vrede willen leven. Dat we ze bij voorbaat al als een soort verraders in spe willen zien. Daar wilde ik niet aan.
  Helaas blijkt met de huidige conflicten toch dat er meer waarheid in die vreselijke veronderstellingen zat dan ik zou willen. Bijv. dat hoge percentage symphatie, zogenaamd gematigde moslims die de huizen van hun verdreven christelijke buren plunderden en meehielpen ze te verdrijven, 'bekeerde' nederlands autochtone moslims die meedemonstreren voor isis of zouden willen afreizen, evenals een groep allochtone moslims die zo het democratische gedachtengoed verraden en blijk geven niets te geven om de rechtstaat en democratie, waar wij hier zo blij mee zijn (vooral na WO II).

  Ik help mezelf te bedenken dat er ook moslims zijn die gevangen vrouwen hebben vrijgekocht en teruggesmokkelt naar familie, dat er in ieder geval nog een deel van de moslims is die ook walgt van wat isis aanricht.

  Maar ik voel wel meer een tweespalt in de samenleving. Dat vind ik erg jammer, maar het is ook wel logisch misschien. De waarheid zal bovenkomen. Maar ik geloof dat er ook veel moslims zijn die oprecht God zoeken. De Bijbel zegt (en ik geloof) dat Jezus de toegang tot God mogelijk maakt. Dat er zonder Hem geen redding is. Dat je jezelf niet kan redden door goede daden of een goede levensstijl omdat iedereen vanaf zijn / haar vroegste jeugd tekort schiet. Dat je daarom het niet redt zonder iemand die voor jou in de plaats wil staan. Dat je daarna God uit liefde wilt dienen en Hem wil gehoorzamen, niet omdat je redding ervan afhangt. Dus hoewel onze visie op 1 van de belangrijkste zaken, onze redding en onze verhouding met God wezenlijk verschilt, zie ik wel veel oprechte devotie, een zoektocht naar genade en vergeving bij de moslima's die ik heb ontmoet. Ook proberen zij daadwerkelijk goed te leven, vriendelijk te zijn en behulpzaam, omdat ze weten dat God dat van hen vraagt. Ik houd me vast aan de woorden uit de Bijbel dat ieder die zoekt Hem ook zal vinden. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id18=1&m=Lucas+11

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Momenteel woon ik in een wijk waar ook veen Nederlandse moslima's zijn, met enkelen had ik tot voor kort contact. Onlangs zijn er ook meer extreem geklede jonge moslims komen wonen. Ik denk dat je niet vreemd moet opkijken als moslims dat je kritische vragen krijgt als je zo gekleed door het leven gaat. Ik vind het zelf niet prettig omdat je weet dat er een godsdienstige stroming hoort bij de kleding. Het gaat niet om de kleding an sich. Ieder is vrij te geloven wat hij/ zij wil, zelfs als je daarmee groeperingen steunt of begrip voor ze hebt die wij totaal verdervelijk vinden. Maar verwacht niet dat je daar symphatie mee wekt onder de rest van de bevolking. Als 75 % van de moslims iets voor isis voelt, is het niet meer dan aannemelijk om te verwachten dat de strengere stromingen binnen de islamitische gemeenschap eerder achter isis staan dan de liberale. Dus als je mensen ziet die in houding en kleding geschaart kunnen worden onder de strenge stroming dan is het niet vreemd dat we er vanuitgaan dat we denken dat zij isis een warm hart toedragen. Daarnaast is zelfkritiek binnen de islamtische gemeenschap ook ver te zoeken, dus als wij er als Nederlanders (niet moslims) er ver naast zitten in onze aannames dan zou ik zeggen: demonstreer een keertje tegen isis als moslims. Wat zou dat verfrissend zijn! Wat een waardering zouden de moslims hiermee ook oogsten. Die van mij in ieder geval wel!

  Ik laat het hier maar bij. Biddend voor de christenen in vervolging! Dat God ons ook die moed mag geven, die onze broeders en zuster hebben ontvangen en zo nodig hebben. En als er iets niet goed is in wat ik hierboven heb gezegd of als mensen ermee gekwetst worden, vergeef me dan alsjeblieft.

  Lieve groeten,

  Annemieke

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bedankt voor je mooie, respectvolle en waardevolle reactie, Annemieke. Ik ben het volledig met je eens en heb bewondering voor de manier waarop je dit geschreven hebt. Liefs!

   Verwijderen
 6. Annemieke, een aantal dingen vallen mij op, zo zeg je bv. dat 75% van de moslims Isis verdedigen. Eerlijk gezegd geloof ik dat niet zo, niemand in mijn omgeving is het met ze eens. Ook binnen onze moskee ken ik zo'n persoon niet, ja in de hele moskee was er 1 (de meeste Isis sympathisanten komen niet in moskeeën) maar zodra dat duidelijk werd heeft het bestuur hem gelijk de deur gewezen. En ik ga vnm om met praktiserende moslims. En ook: dat degenen die het niet met ze eens zijn, dan dus liberale moslims zijn... Ook apart, want zoals ik al aangaf, ik ben praktiserend (dus verreweg van 'liberaal' zoals de gemiddelde niet-moslim dat zou zien) maar probeer hen juist vanuit de islamitische bronnen te weerleggen.
  Vanuit mijn visie is demonstreren niet toegestaan, omdat wij de regeringsleiders moeten gehoorzamen. Dat betekent niet dat wij het overal mee eens moeten zijn maar demonstreren is een vorm van rebelleren die vanuit de overleveringen wordt afgewezen. En zelfkritiek? Ik weet niet hoe ik dat moet opvatten maar kritiek op mijn geloof zal ik nooit hebben omdat ik geloof dat deze perfect is... Net als een christen dat gelooft over zijn/haar religie. Hele sites vol met weerleggingen (inhoudelijk, met verzen en overleveringen) bestaan er, maar dat zijn niet typische sites die de gemiddelde niet-moslim bezoekt, denk ik.

  Ik verwacht overigens geen sympathie voor de kleding die wij dragen. Maar het zou toch wel fijn zijn om er eens niet om uitgescholden te worden. Net zoals ik niks zeg over/tegen vrouwen met ultrakorte rokjes... Overigens, wanneer ik een vrouw met lange rok en hoed zie, weet ik ook wel met welke groep zij zich associeert.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Beste Anoniem,
  Ik ben blij te horen dat het bij jullie in de moskee anders beleefd wordt.

  De bronnen die ik hiervoor heb zijn deze (onderzoek). Het enige wat ik nog ter verzachting zou kunnen bedenken is dat het onderzoek uit mei komt. Hopelijk heeft de moslim gemeenschap zich grotendeels bedacht nu er zoveel meer gruwelijkheden bekend zijn.
  http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/5/Driekwart-Nederlandse-moslims-vindt-Syrie-gangers-helden-1266504W/
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3448325/2013/05/28/Driekwart-Nederlandse-moslims-vindt-Syrie-gangers-helden.dhtml

  Ik wist niet dat demonstreren tegen je geloof is. Eigenlijk is het ook geen rebellie maar het duidelijk maken van een standpunt. Je wilt de overheid niet omver gooien, neem ik aan, maar steun betuigen aan mensen in nood. In die zin zou je ook van een steunbetuiging i.p.v. demonstratie kunnen spreken. Bovendien zie ik vaak moslims demonstreren tegen Israel's activiteiten om het politiek correct te zeggen. Maar zoals dat bij christenen is, zal het bij jullie ook wel zijn dat het per persoon of richting verschilt.

  Lof voor je inspanningen om vanuit islamtische bronnen de argumenten voor het verheerlijken van deze terreurgroep te weerleggen. Dat is denk ik ook veel waard! :-)

  Met zelfkritiek bedoel ik niet dta je je eigen godsdienst afvalt, maar de praktijk. Zo af en toe moet je om jezelf kunnen lachen en huilen, denk ik. Christenen doen dat denk ik ook. We lachen om onze vele kerkstromingen, maken er soms grapjes over. En tegelijk bidden we voor verandering, voor vergeving dat we zo verdeeld zijn. Of als we terugblikken naar de geschiedenis, dan is het eerlijk om onze fouten toe te geven. Om vergeving te vragen voor de rol van de kerk in zaken als slavernij, of anderszins. Dat openbaar vergeving vragen, dat je jezelf en je eigen optreden onderzoekt en je fouten toegeeft als gemeenschap is iets wat je kracht kan geven denk ik. Je hoeft je daar niet voor te schamen, je komt er sterker uit dan dat je jezelf altijd verdedigt. Ik heb me wel eens geschaamd voor wat christenen in naam van God anderen aan hebben gedaan. Ik vraag me af: hebben moslims dat nooit? Ik hoor dat geluid namelijk niet. Het zou veel toevoegen.

  Uitschelden is nooit gerechtvaardigt! Kritische vragen, opmerkelijke blikken (in het geval midden op een warme zomerse dag een vrouw tot over haar neus gesluierd is met zwarte handschoenen aan) dat is te verwachten denk ik. Maar wees bewust dat deze kleding ook angst kan oproepen bij mensen die niet veel van de islam weten en die wel bovenstaande artikelen hebben gelezen. Misschien niet geheel onterecht dan toch? Toch hoop ik voor jou dat je in vrede met je eigen keuzes kan leven en dat je niet wordt lastig gevallen. Ik ken de sites niet waar je het over hebt en ik probeer je niet te overtuigen van wat ik geloof, dat kan God alleen. Maar ik begrijp dat dit betweterig over kan komen, excuus daarvoor.

  Gods zegen,
  Annemieke

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Dames,

  Ik heb vol bewondering en verwondering jullie reacties gelezen. Ik wil er niet veel meer aan toevoegen. Maar ik wil jullie graag een compliment geven. Jullie hebben jullie gedachten en overtuigingen zo mooi en goed verwoord en met zoveel respect voor elkaar. Dat doet mij erg goed om dat zo te lezen!! Uit ervaring weer ik dat dit ook heel erg anders kan!
  Dank je wel!

  Groet, Sara

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mijn naam is Ahiga Audrey, ik woon in Ohio, Verenigde Staten en ik ben gelukkig getrouwd met een lieve en zorgzame man met drie kinderen. Een heel groot probleem deed zich een jaar geleden in mijn familie voor, tussen mij en mijn man, zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de rechtbank aanhangig maakte voor een echtscheiding. hij zei dat hij nooit meer bij me wilde blijven, en dat hij niet meer van me hield. Dus verliet hij het huis en zorgde ervoor dat ik en mijn kinderen zware pijnen doormaken. Ik probeerde al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen door veel bedelen, maar het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk bevestigde hij dat hij zijn beslissing heeft genomen en hij heeft me nooit meer willen zien. Op een noodlottige avond, toen ik terugkwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die naar mijn man vroeg. Ik legde haar alles uit, dus vertelde ze me dat de enige manier om mijn man terug te krijgen, is om een ​​spell caster te bezoeken omdat het ook echt voor haar heeft gewerkt. In tegendeel, ik geloofde nooit in betovering, maar ik had geen andere keuze dan haar advies op te volgen. Ze gaf me het e-mailadres van de spell caster die '' wiseozizaspiritualhome@gmail.com '' is
  Dus de volgende ochtend stuurde ik een e-mail naar het adres dat ze me gaf en verzekerde de spreukmeester mij dat ik mijn man binnen twee dagen terug zal krijgen. Wat een geweldige verklaring !! lol !!! Ik heb het nooit geloofd, dus hij sprak met me en vertelde me alles wat ik moest doen. De volgende ochtend, verrassend genoeg, belde mijn man die me al meer dan een jaar niet heeft gebeld mij om te vertellen dat hij terugkomt . Zo geweldig toch? Wel, dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fouten en voor de pijnen die hij mij en mijn kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie sterker dan voorheen. Bedankt voor de hulp van deze geweldige spreukgieter. Mijn advies voor alles daarbuiten om verschillende uitdagingen aan te gaan is contact opnemen met deze geweldige man en net als hij voor mij heeft gedaan, zal hij al je problemen oplossen. Je kunt hem een ​​e-mail sturen via dit e-mailadres. Ik beloofde hem dat ik de hele wereld over zijn magnifieke krachten ging vertellen. (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), als je in een dergelijke situatie verkeert, of als je een probleem hebt met betrekking tot "het terugbrengen van je ex. Niet alleen dat hij je kan helpen

  1) word gepromoot in alles wat je doet.
  2) Verdien een goed geld of win een loterij.
  3) succes behalen in het bedrijfsleven.
  4) geestelijke problemen.
  5) win rechtszaak.
  6) Zoek naar je levenspartner.
  7) een goedbetaalde baan krijgen.
  8) Krijg controle over je huwelijk.
  9) genade krijgen en aantrekkelijk worden van mensen.
  10) verloren geld terugkrijgen.
  (11) genees je van alle ziekten. zowel geneesbaar als ongeneeslijk, net als HIV / AIDS, kanker of wat dan ook
  (12) zwangerschapsproblemen oplossen en u zegenen met baby's.

  zijn e-mail eenmaal opnieuw adres is (wiseozizaspiritualhome@gmail.com) je kunt ook contact met hem opnemen via whatsapp op +2348111448971

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord, zoals Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke vorm. Mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen. Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei. Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Mijn naam is Alberta Gallegos. Uit respect voor u en uw spreuken moet ik deze getuigenis aan iedereen laten weten. Ik ben bij andere spell casters geweest zonder enig resultaat te zien. Ik wou dat ik eerder naar je toe kwam, ik heb het beste van je. Mijn ex-man was een jaar weg en ik ging overal en andere spell casters om hulp maar geen resultaat totdat mijn vriend me voorstelde aan Dr Isikolo. Nadat de Love Spell was gedaan, kreeg ik eindelijk een telefoontje van hem. Zijn spreuken hebben wonderen verricht en mijn man is terug met veel liefde. Het was als een wonder! Hij kwam plotseling terug met bloemen die zeiden dat ik hem moest vergeven, ik was echt verbijsterd en geschokt toen mijn man neerknielde en smeekte om vergiffenis en dat ik hem terug zou accepteren. Ik heb echt tekort aan woorden en blij, je bent een God gestuurd naar mij en mijn hele familie .. En nu ben ik weer een vreugdevolle vrouw. Heel erg bedankt Dr. Isikolo Aan iedereen die op zoek is naar een echte betoverancier contact Dr Isikolo Op isikolosolutionhome@gmail.com of neem contact op met hem WhatsApp +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 12. MOET LEZEN:

  Mijn naam is Leticia ben van Letlands, ik ben hier om te getuigen van het geweldige werk van een grote spreukgieter die me heeft geholpen met al mijn problemen vandaag ben gelukkig vanwege hem, het begon allemaal 2002 ik was getrouwd met een man genaamd Ernest rapolas van het Litouws , Hij wordt moe van me na 15 jaar huwelijk en er is geen kind en dingen waren moeilijk voor ons, financieel waren we niet oké, en mijn man zoekt echtscheiding om alleen met mij te leven en het leven te aanschouwen, ik bad tot God heb hem terug, tot 2016, toen ik een vriend ontmoette die me naar Dr Odia stuurde, een spell caster die haar hielp met haar eigen problemen, ik moedigde mezelf aan en nam contact met hem op, het eerste wat hij zei was dat mijn problemen voorbij zijn sinds ik nam contact met hem op voor hulp. Ik geloof hem en vraag hem wat ik daarna zal doen als hij me vertelt wat ik moet doen en hij zei daarna dat mijn man binnen 24 uur op zijn knieën terugkomt, dit was na 10 jaar scheiden, verrassend na zijn werk, mijn man kwam bedelen op zijn knieën, ik accepteerde hem dringend en vertelde Dr Odia erover, hij zei dat hij ook een geld-spreuk voor mij ging uitbrengen, omdat mijn familie financieel begunstigd zou worden, en ik werkte met hem na 48 uur overal waar ik gaan mensen voor mij en mijn bedrijf is vooruit gegaan voor het beste, nu ben ik blij en blij om de wereld te vertellen dat dit de meest krachtige man is die ik overal ter wereld heb ontmoet, hij heeft de oplossing voor elk probleem dat je hebt, hij is niet geldbewust. Hij helpt en wacht tot je goed bent, voordat je zijn waardering verwacht, dus mijn broeders en zussen, als je in een bepaalde situatie bent en hulp nodig hebt, raad ik je aan om vandaag contact op te nemen met Dr. Odia en je problemen opgelost te krijgen. Hier is zijn e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com en zijn Whatsapp-nummer: +2349065101630 en Viber-nummer: +27638836445. in het belang van u mensen die hulp nodig hebben en voor degenen die hem willen bedanken voor het goede werk.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ik wil gewoon een snel advies geven aan iemand die moeite heeft in zijn of haar relatie om contact op te nemen met Dr.Agbazara, omdat hij de enige is die in staat is om gebroken relaties of gebroken huwelijken binnen een tijdslimiet van 48 uur terug te brengen. met zijn spirituele krachten. U kunt contact opnemen met Dr.Agbazara door hem via zijn e-mail te schrijven op ( agbazara @ gmail. com ) OF te bellen / WhatsApp hem op +234 810 410 2662, in elke situatie van het leven waarin u uzelf vindt.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. ik ben Sandra Oliveros op naam. Groeten aan iedereen die deze getuigenis leest. Ik ben na drie (3) jaar huwelijk door mijn man afgewezen alleen maar omdat een andere vrouw hem betoverde en hij liet mij en het kind achter om te lijden. Toen ik op een dag via het web aan het lezen was, zag ik een bericht over hoe dit spreukgieter Dr. Isikolo op dit adres isikolosolutionhome@gmail.com heeft genoemd, een vrouw heeft geholpen om haar man terug te krijgen en ik gaf hem een antwoord op zijn adres en hij vertelde me dat een vrouw een betovering had voor mijn man en hij vertelde me dat hij me zou helpen en na 3 dagen dat ik mijn man terug zal hebben. ik geloofde hem en vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om geliefden terug te brengen. omdat ik nu blij ben met mijn man. Bedankt voor het helpen me Dr.Paul contact met hem op e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of hem op WhatsApp +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Moeder Malia, de grote, kan je rijk maken, je ex_husband, ex_wife, ex_boyfriend of vriendin alleen terugbrengen als je vandaag contact met me opneemt, CALL ... +2349066695469. als u problemen ondervindt met het volgende:
  (1) Als u lid wilt worden van Naa tia-broederschap.
  (2) als je altijd slechte dromen hebt.
  (3) U wilt gepromoot worden in uw kantoor.
  (4) U wilt dat vrouwen / mannen achter u aan rennen.
  (5) Als u een kind wilt.
  (6) U wilt rijk zijn zonder enig menselijk offer.
  (7) U wilt uw binden. man / vrouw om voor altijd van jou te zijn.
  (8) Als je kracht en charme nodig hebt om een ​​rechtszaak te winnen.
  (9) Geestelijke hulp voor mensen van God.
  (10) Als je moet doen wat ik zeg, betovering.
  (11) Als je leiding nodig hebt. toon.
  (12) Als u ook wilt reizen naar het buitenland.
  (13) Kruidenverzorging.
  (14) Als u in staat bent om het verlangen van uw vrouw naar seks te bevredigen als gevolg van een lage erectie.
  (15) Als u een HIV-HULP heeft en alle soorten van ziekte.
  (16) Terughalen van gestolen eigendommen * Bescherming van panden en bedrijven.
  (17) Diabetes * Pech * Stroke * Bedrijfsontwikkeling.
  (18) seks op droom * Spiritual Husband / Wife.
  (19) zwangerschapsproblemen * Vrouwen met menstruatieproblemen (20) charme voor aflevering drugs zoals cocaïne, enz. E-mail op: rosomalia621@outlook.com bel of WhatsApp dit nummer. + 2349066695469.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. PRACHTIGE:

  Hallo allemaal, ik ben Godelieve, ik wil mijn levensverhaal delen met de wereld over hoe ik mijn man kreeg, vooral ik kreeg mijn geluk terug, ik bedoelde een advertentie van een Dr. Odia op het internet over hoe hij een dame helpt haar vriendje terugkrijgen, dus ik moet contact met hem opnemen om me te helpen mijn huwelijk te herstellen, mijn man heeft me 5 jaar getrouwd gelaten met een andere dame te trouwen, maar toen ik contact opnam met Dr Odia om hulp, zei hij dat ik moest ontspannen dat hij zou helpen ik, Dr. Odia bracht mijn man terug die me 5 jaar verliet in slechts 24 uur, dit is een krachtige spreuk die ik nog nooit zo heb gezien in mijn leven, hij bracht mijn man terug naar mij in slechts 24 uur en vertelde me dat ik zal mijn eigen kind hebben, vandaag heb ik een 1 jaar oude baby, deze man is geweldig, in het geval van iemand die hulp nodig heeft en contact met hem wil opnemen, kun je hem bereiken via: Email: odiasolutioncenter@gmail.com, Viber Number : +27638836445. Whats-app-nummer: +2349065101630.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Ik geloof nooit in liefdesverklaringen totdat ik mijn vriend ontmoette die me alles over DR.Chamberc vertelde die zijn ex-vriend bracht, zelfs toen ze me vertelde dat ik haar niet geloofde omdat ik dacht dat ze ook hetzelfde valse spell-wiel zou hebben om mee te nemen mijn geld. Hoewel ik haar de kans gaf om alles te vertellen wat ze te vertellen heeft over DR.Chamberc, vertelde ik haar dat er veel oplichters zijn die ons geld willen nemen en dat ik nooit een slachtoffer voor hen zal zijn, ook al is mijn verloofde verondersteld met me te trouwen. een paar maanden verder wacht ik geduldig op een andere man, maar ik hield zoveel van hem. Ze vertelde me dat deze DR.Chamberc geen nep is dat hij gelijk heeft en hij heeft veel mensen geholpen om hun schat terug te krijgen, dan vraag ik haar hoe deze spelling werkt en welke vereisten ik moet doen voordat hij mijn kan gooien liefde rolt op mij? Ze vertelde me dat ik hem zou e-mailen op chamberc564@yahoo.com en ik zou hem moeten vertellen wat ik wil. Ik heb hem echt gemaild en gezegd dat ik mijn ex-kerel nodig heb. Ik vertelde hem dat mijn vriend me naar hem had gestuurd, waarom ik aan zijn werk twijfelde? Hij zei dat zijn werk 100% veilig is en zorgt ervoor dat niemand ooit naar zijn tempel is gekomen en dezelfde blijft. Ik werd stomverbaasd over zijn woorden die hij tegen me zei en er kwam een ​​gedachte bij me op hoe ik dit weet over alle dingen die we eerder bespraken. Hij zei voordat hij mijn situatie kon beginnen, dat ik geloof moest hebben en hem moest vertrouwen en andere spellchessmen moest verlaten en geduldig op mezelf moest wachten. Als ik dit alles kan zeggen, zal ik mijn geliefde 72 uur lang terug krijgen. Ik zei oke, ik beloof alleen met jou te werken, daarna gaf hij me een formulier om te vullen zoals ik deed en stuurde het naar hem met mijn foto's en de foto's van mijn ex-geliefde. Hij antwoordde me 30 minuten later en vertelde me dat zijn goden wat dingen nodig hebben om de spelling op me te gooien en mijn probleem is heel gemakkelijk als ik deze dingen kan aanbieden. Wanneer ik hem dan vraag hoe kan ik deze dingen krijgen en hoe kan ik hem naar hem sturen voor het gooien van het liefdesspel, hij vertelde me dat ik me geen zorgen hoef te maken dat er hier een verkoper in zijn eigen land is. krijg dingen voor mij. Dan vraag ik hem hoeveel kost het om al deze goederen te kopen? Hij vertelde me wat ik hem vol vertrouwen stuurde. Na een uur later belde hij me en vertelde me dat mijn probleem is opgelost dat ik 72 uur zal wachten dat mijn liefde me zal vragen zoals ik deed volgens zijn woorden toen het ongeveer 6 uur was de volgende drie dagen mijn ex belde me als hij thuis is wil hij me snel zien. Ik zei hem dat hij hoopte dat alles goed was. Hij zei ja toen ik hem vertelde dat hij kon komen, mijn ex kwam terug naar mij en hij vroeg vergiffenis dat hij wist wat er over hem heen ging. Op dit moment ben ik zo blij dat ik mijn geliefde terug heb hersteld en we zijn van plan binnenkort onze bruiloft te organiseren, ik heb DR.Chamberc gebeld en hem heel erg bedankt en hem gevraagd wat hij als een waardering voor hem moet doen, hij vertelde me dat ik moet mijn geld vergeten en behouden dat hij niet achter geld aan zit, maar om mensen te helpen die daar hulp nodig hebben, alles wat hij van me vraagt ​​is meer getuigenissen over hem geven, zodat mensen die hulp nodig hebben hem ook zullen sturen wat is Waarom ben Ik vandaag om mijn getuigenis te geven. Moge je goede man doorgaan hem te zegenen en hem langer levenloos en wijs te maken. DIT IS DR E-mail adres chamberc564@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Mijn naam is KARI, ik ben bijna 2 jaar in grote slavernij geweest in de handen van een vreemdgaande echtgenoot, we waren gelukkig en vertrokken goed totdat hij zijn oude tijdvriendin bedoelde en hij met haar ging daten buiten ons huwelijk. Voordat je het wist, stopte hij met de zorg voor zijn eigen gezin. Het kwam tot op zekere hoogte, hij was van plan met haar te trouwen en van mij zijn eigen vrouw te scheiden, ik heb hem gehuild en gerapporteerd aan zijn familie, maar hij heeft nooit naar iemand geluisterd dan om mijn verhaal kort te houden ik kwam op zoek naar een echte spiritist die hun relatie zouden kunnen vernietigen en hem terug zouden laten komen naar mij en onze 2 kinderen.

      Op mijn zoektocht zag ik mensen getuigenissen ontvangen over hoe hun huwelijken werden hersteld door Dr. Okosu. Ik pakte zijn e-mail en vertelde mijn verhaal aan hem en hij stemde erin toe mij te helpen. Nadat zijn werk voor mij klaar was, hadden mijn man en de vriendin op de derde dag ruzie en sloeg hij haar in elkaar en kwam hij thuis, smeekte mij en de kinderen om vergeving te vragen. Hij zei dat zijn ogen nu helder zijn en dat hij nooit meer iets zal doen om zijn gezin pijn te doen en te beloven een zorgzame vader te zijn en nooit meer vals te spelen. Ik ben zo blij dat ik hem niet aan het meisje heb verloren. Alle waardering gaat uit naar Dr Okosu, want je bent een grote man door God gezonden om de mensen van deze wereld te helpen. Ik heb smaak van de wonderen van je hulp en ik zal blijven vertellen over je goede werken. en voor wie dit mogelijk is. Dit is zijn e-mailadres: drokosu01@gmail.com whatsApp-nummer is

  +2348119663571

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Vraag je je wanhopig af: "Hoe krijg ik mijn man terug?" na veel tijd is verstreken zonder dat je man bij je terugkomt? Op dit moment zit je vast in een zeer wanhopige situatie, terwijl je geest uitgeput voelt, terwijl je lichaam bereid is om in elke mate te gaan om je man terug te krijgen. Waarom niet contact opnemen met Dr. Yakaya-spreuk wiens e-mail is: Yakayatemple@gmail.com of toevoegen hem op WhatsApp +2347050270227 en breng je man binnen 24 uur terug.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Mijn naam is vihaan. Ik zal heel graag mijn getuigenis delen met alle mensen op het forum, omdat ik nooit heb gedacht dat ik mijn geliefde vriend weer terug zal hebben en hij zoveel voor me betekent.
  De jongen met wie ik wil trouwen heeft me vier weken achtergelaten op onze bruiloft voor een andere dame. Toen ik hem belde, koos hij nooit mijn telefoontjes, hij verwijderde me op zijn Facebook en veranderde zijn Facebook-status van getrouwd plan naar alleenstaand, toen ik naar zijn werkplek zei hij tegen zijn baas dat hij me nooit meer wilde zien, ik verloor mijn baan als gevolg hiervan omdat ik mezelf niet meer kan krijgen, mijn leven was ondersteboven en alles ging niet goed met mijn leven, ik probeerde alles wat ik kon doen om hem terug te krijgen, werkte niet totdat ik een man ontmoette toen ik naar Afrika reisde om zaken te doen die zich een paar jaar geleden hadden ontwikkeld, ik vertelde hem mijn probleem en ze zijn er allemaal doorheen gekomen om mijn geliefde terug te krijgen en hoe ik mijn baan verloor, hij vertelde me dat hij me gaat helpen. Ik geloof dat niet in de eerste plaats. maar hij zwoer dat hij me zou helpen door me voor te stellen aan een baba die erg goed is in verzoening met mensenfamilie, zo geeft hij mij de baba-details en zijn privé e-mailadres.
  Ik was erg geschrokken toen ik contact opnam met de baba en mijn probleem aan hem uitlegde met mijn geliefde, hij vertelde me de reden waarom mijn geliefde me verliet en me ook enkele verborgen geheimen vertelde, ik was zo verbaasd toen ik dat allemaal van hem hoorde, hij zei dat hij een spreuk voor mij zal uitspreken en ik zal de resultaten in de komende paar dagen zien.
  dan reis ik de volgende dag terug naar de locatie en ik belde hem toen ik thuiskwam en hij zei dat hij bezig was met het casten van die spreuken en hij heeft alle materialen gekocht die nodig zijn voor de spreuken, hij zei dat ik de komende 2 dagen positieve resultaten zal zien dat is donderdag, op een schokkende manier, mijn geliefde belde me om precies 12:35 uur op donderdag en verontschuldigde zich voor alles wat hij had gedaan, hij zei dat hij nooit wist wat hij deed, en zijn plotselinge gedrag was niet opzettelijk en hij beloofde dat niet te doen nog een keer. het was alsof ik droomde toen ik dat van hem hoorde en toen we de oproep beëindigden, belde ik de baba en vertelde hem dat mijn geliefde heeft gebeld, en hij zei dat ik nog niets heb gezien, hij zei dat ik ook mijn baan zou krijgen terug in de komende 3 dagen, echt op maandag tegen 7:30, belden ze me op mijn werkplek om hun kantoor te hervatten en meer promotie te krijgen vanuit mijn kantoor. Als iemand zulke hulp nodig heeft, moet hij dringend contact opnemen met deze man, omdat dit de enige manier is waarop ik hem kan betalen en ook mijn medezusters kan helpen die dit allemaal doormaken, ik ben nu gelukkig getrouwd met mijn geliefde.
  dit is de baba privé e-mail, dregbosolutioncenter@gmail.com, en het telefoonnummer is +2348121047613

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Ik was op zoek naar advies over wat ik moet doen om mijn EX Echtgenoot terug te krijgen, mijn verhaal gaat over een vrouw die met mijn man in hetzelfde kantoor werkte, ze hadden een affaire en ik ving ze op, daarom had ik om te splitsen, maar ik hou nog steeds van hem maar het lijkt erop dat hij diep in liefde was met de andere vrouw en hij liet me onbruikbaar, na een paar weken zoeken naar hulp, kwam ik Dr.Alli tegen die me kan helpen, ik nam contact op met Dr.Alli voor hulp vanwege het feit dat ik mijn EX-liefhebber wanhopig nodig had omdat hij mijn alles en mijn leven is. Voor God zij de glorie, mijn EX-echtgenoot kwam binnen 12 uur bij mij terug en hij zwoer nooit meer om mij te bedriegen en beloofde me voor altijd lief te hebben. Kijkers die mijn artikel lezen dat ook zijn hulp nodig heeft, moeten contact opnemen met zijn e-mail: (allispellhelp1@gmail.com) of WhatsApp +2348100772528 hij zal uw relatieprobleem oplossen .....

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Mijn naam is vihaan Mila, ik ben dolgelukkig omdat mijn gebeden eindelijk zijn beantwoord, ik heb altijd mijn ex-echtgenoot terug willen hebben, omdat ik wilde dat mijn familie gelukkig was, totdat ik dokter Egbo online ontmoette die mijn problemen voor mij oploste.
  Ik deel deze getuigenis omdat ik geloof dat zij ook mensen zijn die oplossingen nodig hebben voor dit soort problemen. Toen mijn ex-man me verliet, was ik erg verwoest en ik wilde hem altijd terug, maar hij kwam tot een periode dat ik hem niet langer meer wilde hebben vanwege de pijnen die hij me heeft laten doormaken.
  Maar na 3 jaar, mijn eerste zoon was 6 jaar oud, kwam hij thuis van school en zei dat hij zijn vader miste en alle liefde die hij toonde toen hij bij ons was. Het gevoel snelde door me heen als een emotionele inspanning en ik had ook een enorme drang om terug te vechten om hem terug te krijgen.
  Wat ons overkwam dat leidde tot onze scheiding was wat ik niet kon bedenken, omdat ik hem nooit om een ​​goede reden beledig.
  Na genoeg nadenken en pijnen nam ik contact op met Dr. Egbo online nadat ik over hem had gelezen over hoe hij anderen heeft geholpen met hun probleem, vergelijkbaar met die van mij, en ik nam contact met hem op en legde hem alles uit wat ik met mijn zoon heb gedaan vanwege mijn man .Dr egbo antwoordt en belooft me niet bang te zijn dat hij naar ons terug zal keren, hij vertelde me alles wat we moeten doen voor een paar dagen en wat gebeden bezwering.
  Na ongeveer een week of zo nam mijn man contact met ons op en hij vond het erg jammer en hij schaamde zich zo om zelfs maar naar huis terug te komen, nadat hij het gesprek had beëindigd, bel ik hem terug en smeek hem om naar huis terug te komen omdat we alles mist hem serieus en we hebben hem vergeven.
  de volgende dag keert mijn man naar huis terug naar mij en mijn jongen, en we zijn nu weer heel gelukkig en met plezier samen.
  Ik ben zo heel blij om elk lichaam te schrijven over mijn nieuwe familie en vreugde, en wat vader Egbo heeft gedaan met mij en mijn familie.
  alsjeblieft, als je dit nu ook doorgeeft, wil ik dat je vriendelijk contact opneemt met zijn privé e-mailadres voor een perfecte oplossing.
  dregbosolutioncenter@gmail.com. bedankt voor je tijd,

  BeantwoordenVerwijderen
 23. IK BEN ZO GOED ALS VOOR DEZE ERVARING DE GOUDEN ZULLEN ZIJN KARDAN GEVORMD OM HET HUWELIJK TERUG TE KRIJGEN Achter NA Met mijn 7 jaar dat ik al afgescheiden ben maak scheiding. Mijn naam is Hava uit de VS
  Mijn man is gescheiden Ons huwelijk is sindsdien Managing en heeft mij en onze kinderen het huis uit gestuurd, toen ik een geschenk kreeg Met mijn man hebben we GEWELDIG genoten toen ik Love gebruikte en hij hield ook van mij, hebben mannen NA een paar jaar Later begon ik ELKE ongebruikelijke tekens en dozen HET IS DUS WE HEBBEN ONDER GEÏNTEGREERDE SCHAPEN FEBRUARI FEBRUARI WAARIN IK ALTIJD MISLUKTE ZONDER AFGEWEZEN BESLISSING, IK HEB VAN MIJN MAN GEHOUDEN ZOVEEL DAT IK INTRODUCE LAAT VROUW HEEFT ONDER DE VADER AV-LAW MIJN IK WAS GESPROKEN MET ZIJN OM'S BESLISSING en nu kwalijk hem om mij te vergeven ik moet hem hebben beledigd ik stuurde hem beschikbare tekst mannen Kanda die voor mij gewerkt heeft eens sinds ik op het internet surf kwam ik een aantal getuigenissen tegen over hoe dr chamberc hielp bij het verbreken van de relatie en in het huwelijk, iemand aanbevolen dat we contact konden opnemen met deze geweldige man om hulp te krijgen en uw contact e-mail en telefoonnummer te geven, bij mij te blijven met iets h. DUS Ik postte onmiddellijk Dr.Chamberc en ik vertelde hem Over mijn probleem, ik ging later op mijn zware dag weg en hij vertelde me toen dat ik geen zorgen hoefde te maken voor Bégard een klein beetje voor mij en Informatie over ik zei mijn doen zoals ik dat zou doen, ik gebruikte weinig voor mij liefdesbetovering Spell, ondanks al het proces en van alle make to dr Chamberc i ben blij terug op de goede weg met mijn man en we zijn gelukkig als we samen zijn, mijn man is terug bij mij en ons huwelijk is hersteld, dus mijn mensen, sindsdien is mijn man normaal geworden en ik en mijn kinderen zijn blij en hij komt altijd thuis op tijd en hij kocht me een nieuw geschenk van Toyota Camry 2017, mijn man is nu een echte man, dat hij ons altijd gelukkig maakt, als je contact wilt opnemen met Dr.Chamberc, neem dan contact met hem op via zijn e-mailadres chamberc564 @ yahoo .com
  als je een probleem hebt met deze volgende hieronder
  1) Om van de stad att ditt ex tillbaka.
  (2) kärlek stava
  (3) Van de stad främjas på kontoret.
  (4) Kvinnor vill / män att springa efter dig.
  (5) Om du vill ha ett schuur.
  (6) Van de vara rik eller vinna ett lotteri.
  (7) Uit de stad Binda mag make / maka att bli din för evigt.
  (8) Om van de behöver ekonomiskt stöd.
  (9) Om van de internationale partner.
  (10) om van de stad stoppa din skilsmässa.
  (11) om van de stadsskilja te graven via din make.
  (12) om van de stad att dina önskemål kommer att beviljas.
  (13) Graviditet stava att tänka barnet
  (14) gegarandeerde wijn oroande rättsfall och skilsmässa oavsett scenen
  (15) Stoppa ditt äktenskap eller förhållande att bryta isär.
  Neem contact op met de dokter die mijn familie Dr.Chamberc helpt
  via zijn Email chamberc564@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 24. Hallo, mijn naam is Sara, ik vertrek naar Canada. Ik wil Dr. Drank graag heel hartelijk danken, omdat hij wat ik hem heb aangedaan, degene die ik liefheb en liefheb met mijn hele hart terughaalt, een man die me bijna 6 jaar heeft verlaten, met 2 kinderen, ik alleen besloten om een ​​aantal spell caster's te controleren, maar iedereen bleef me bedriegen totdat ik Dr. Chamberc ontmoette, die me vertelde dat alles voorbij zal zijn. Totdat hij me vertelde dat mijn man twee dagen terug zal zijn, ben ik vandaag zo dankbaar dat mijn man terug is en we zijn blij en hij wil altijd aan mijn zijde staan, ik zal je adviseren niet in de verkeerde handen, maar om contact op te nemen met Dr Chamberc die betrouwbaar en ongecompliceerd is, kunt u contact met hem opnemen per e-mail chamberc564@yahoo.com
  Als je ook de oplossing voor het probleem nodig hebt, neem dan ook contact met hem op.
  1) Als je je ex terug wilt.
  (2) liefdesbetovering
  (3) U wilt op kantoor gepromoveerd worden.
  (4) U wilt dat vrouwen / mannen voor u rennen.
  (5) Als u een kind wilt.
  (6) Je wilt rijk zijn of een loterij winnen.
  (7) U wilt uw partner eeuwig binden om de jouwe te zijn.
  (8) Als u financiële ondersteuning nodig heeft.
  (9) Als u uw partner niet kunt bevredigen.
  (10) om uw scheiding te stoppen.
  (11) als u zich wilt onderscheiden van uw echtgenoot.
  (12) als u wilt dat uw wensen worden toegekend.
  (13) Zwangerschapsspelletje om het kind te denken
  (14) Garantie dat u onrustige rechtszaken en echtscheiding krijgt, ongeacht de situatie
  (15) Zorg dat uw huwelijk of relatie niet kapot gaat.
  Nogmaals, het e-mailadres is chamberc564@yahoo.com en neemt onmiddellijk contact met hem op

  BeantwoordenVerwijderen
 25. Mijn naam is Ahiga Audrey, ik woon in Ohio, Verenigde Staten en ik ben gelukkig getrouwd met een lieve en zorgzame man met drie kinderen. Een heel groot probleem deed zich een jaar geleden in mijn familie voor, tussen mij en mijn man, zo verschrikkelijk dat hij de zaak voor de rechtbank aanhangig maakte voor een echtscheiding. hij zei dat hij nooit meer bij me wilde blijven, en dat hij niet meer van me hield. Dus verliet hij het huis en zorgde ervoor dat ik en mijn kinderen zware pijnen doormaken. Ik probeerde al mijn mogelijke middelen om hem terug te krijgen door veel bedelen, maar het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk bevestigde hij dat hij zijn beslissing heeft genomen en hij heeft me nooit meer willen zien. Op een noodlottige avond, toen ik terugkwam van het werk, ontmoette ik een oude vriend van mij die naar mijn man vroeg. Ik legde haar alles uit, dus vertelde ze me dat de enige manier om mijn man terug te krijgen, is om een ​​spell caster te bezoeken omdat het ook echt voor haar heeft gewerkt. In tegendeel, ik geloofde nooit in betovering, maar ik had geen andere keuze dan haar advies op te volgen. Ze gaf me het e-mailadres van de spell caster die '' wiseozizaspiritualhome@gmail.com '' is
  Dus de volgende ochtend stuurde ik een e-mail naar het adres dat ze me gaf en verzekerde de spreukmeester mij dat ik mijn man binnen twee dagen terug zal krijgen. Wat een geweldige verklaring !! lol !!! Ik heb het nooit geloofd, dus hij sprak met me en vertelde me alles wat ik moest doen. De volgende ochtend, verrassend genoeg, belde mijn man die me al meer dan een jaar niet heeft gebeld mij om te vertellen dat hij terugkomt . Zo geweldig toch? Wel, dat was hoe hij diezelfde dag terugkwam, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fouten en voor de pijnen die hij mij en mijn kinderen veroorzaakte. Vanaf die dag was onze relatie sterker dan voorheen. Bedankt voor de hulp van deze geweldige spreukgieter. Mijn advies voor alles daarbuiten om verschillende uitdagingen aan te gaan, is contact opnemen met deze geweldige man en net als hij voor mij heeft gedaan, zal hij al je problemen oplossen. Je kunt hem een ​​e-mail sturen via dit e-mailadres. ik beloofde hem dat ik de hele wereld over zijn magnifieke krachten ging vertellen. (wiseozizaspiritualhome@gmail.com), als je in een dergelijke situatie verkeert, of als je een probleem hebt met betrekking tot "het terugbrengen van je ex. Niet alleen dat hij je kan helpen

  1) word gepromoot in alles wat je doet.
  2) Verdien een goed geld of win een loterij.
  3) succes behalen in het bedrijfsleven.
  4) geestelijke problemen.
  5) win rechtszaak.
  6) Zoek naar je levenspartner.
  7) een goedbetaalde baan krijgen.
  8) Krijg controle over je huwelijk.
  9) genade krijgen en aantrekkelijk worden van mensen.
  10) verloren geld terugkrijgen.
  (11) genees je van alle ziekten. zowel geneesbaar als ongeneeslijk, net als HIV / AIDS, kanker of wat dan ook
  (12) zwangerschapsproblemen oplossen en u zegenen met baby's.
  zijn e-mail eenmaal opnieuw adres is (wiseozizaspiritualhome@gmail.com) u kunt ook contact met hem opnemen via whatsapp op +2348111448971

  BeantwoordenVerwijderen
 26. Nadat mijn vriend van een jaar uit elkaar was gegaan, kon ik nauwelijks spreken zonder te huilen. Ik voelde me verblind en wist niet wat ik moest doen. Ik wist niet of ik hem terug kon krijgen en de angst was ondraaglijk. Ik heb een WhatsApp-chat geboekt met Dr odia, omdat ik niet volledig wist wat ik kon verwachten, maar omdat ik wist dat ik iemand nodig had die er eerder was geweest. Ik wilde onze relatie terug en dus wilde ik zeker weten dat ik alle begeleiding en middelen had om dat te doen. Dr. odia was gewoon geweldig. Zijn aanwezigheid kalmeert en ik zag dat hij oprecht om hem gaf. De dingen die hij voorstelde om [mijn vriendje] terug te krijgen, leken moeilijk, maar Dr. odia waarschuwde me dat ze dat wel zouden zijn. Maar ik wist dat ik hem wilde terughalen, dus volgde ik het plan dat Dr odia voor me oplegde. Binnen de week waren we weer bij elkaar en zijn we zo verliefd! Ik weet dat het niet altijd zo snel gaat, maar Dr. odia zei dat hij dacht dat het in mijn geval zo snel zou kunnen gebeuren - en dat gebeurde ook! Ik ben zo dankbaar en kan zeggen dat als je bent opgebroken en die persoon terug wilt krijgen, Dr odia de beste is! Ik zal nooit vergeten hoeveel hij me heeft geholpen! boek zijn e-mailadres en WhatsApp-nummer om je geliefde terug te krijgen, e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp en Viber-nummer: +27638836445

  BeantwoordenVerwijderen
 27. Heb je ooit geprobeerd iemand terug te winnen met wie je eerder uit elkaar bent gegaan? is het moeilijk. Ik kwam net uit een scheiding en ik was ongelukkig genoeg om onmiddellijk een geweldige vrouw te ontmoeten - ik wist dat ik problemen had. Ze was geweldig - en ik hield zelfs van haar - maar ik kon het haar niet zoveel vertellen omdat ik meer tijd nodig had om opnieuw te committen. Na een paar maanden van oppervlakkig daten met een paar aardige vrouwen waar ik weinig interesse in had, besefte ik mijn fouten en probeerde ik mijn vorige liefde terug te winnen ... maar ze was al weg. Door in de loop der jaren veel cliënten te behandelen, heb ik deze dynamiek verschillende keren gezien - ik heb het zelfs zelf in mijn jeugd ervaren. Ja, er is een reden waarom de regel: "Dat is degene die wegkwam" zo populair is. De meesten van ons hebben het "falen om zich te herstellen" ervaren en het dient als een waardevolle hulpbron voor romantici over de hele wereld. Waar zouden songwriters en andere artiesten zijn zonder deze dynamiek? Dus ik was online seacrhing voor een spreukgieter om me terug te trekken uit mijn vorige geliefde, dus ik zag een getuigenis over Dr. odia, hoe hij veel mensen heeft geholpen hun vorige geliefde terug te krijgen. dus reserveer zijn e-mail en WhatsApp-nummer, en ik neem contact met hem op, nadat zijn werk voor mij mijn vorige geliefde terugkwam op zoek naar mij, ze ontmoette me dat ik ging winkelen nadat de Dr zijn betovering op haar heeft uitgezonden, nu gelukkig leef nu met mijn vorige geliefde. bedankt Dokter voor het terugbrengen van mijn vorige geliefde. Hij kan ook helpen de jouwe te krijgen. boek zijn e-mail nu vriendelijk. e-mail: odiasolutioncenter@gmail.com WhatsApp en Viber-nummer: +27638836445

  BeantwoordenVerwijderen
 28. Ik moet de wereld laten weten hoe ik werd geholpen door een man genaamd Dr Okpa bracht mijn man terug naar mij en mijn kinderen. Ik heb een echtelijke probleem gehad gedurende 2 jaar omdat mijn man besloot om mij en mijn kinderen in de steek te laten en een Indiase dame te volgen waarvan ik denk dat ze hem in de ban moet hebben gespeeld. Dus gelukkig voor mij om in contact te komen met Dr. Okpa die mijn man binnen 24 uur terugbracht en we leven gelukkig samen zoals nooit tevoren. Alle dank gaat uit naar Dr Okpa voor het helpen van mij, iedereen die daar is, help me alsjeblieft Dr. Okpa te bedanken voor het geweldige wat hij voor mij en mijn kinderen heeft gedaan. Je kunt Dr Okpa bereiken via zijn privémail: Okpatempleofsolution@gmail.com of WhatsApp bellen op +27814706201

  Petra Bean uit England.

  BeantwoordenVerwijderen
 29. Hoera, ik denk dat ik de meest gelukkigste vrouw ter wereld ben omdat ik mijn man in mijn leven terug heb gekregen nadat hij me 2 jaar en 7 maanden had verlaten. Ik heb hem geleerd dat hij voor altijd weg was totdat Dr Okpa me te hulp kwam. Ben blij vandaag vanwege Dr Okpa, ik kan zeggen dat hij min of meer een god voor me is omdat ik nooit heb geleerd dat ik mijn man weer terug kan krijgen, maar Dr Okpa heeft geweldig werk geleverd dat ik nooit heb geleerd binnen 24 uur interval. Ik wil deze media gebruiken om de wereld te vertellen dat ze me willen helpen de grote Dr Okpa te bedanken voor het terugbrengen van mijn geluk. Mijn medevrouwen daar die soortgelijke problemen doormaken, ik zal u adviseren contact op te nemen met Dr Okpa voor hulp via okpatempleofsolution@gmail.com of whatsapp op +27814706201


  Tess uit Nederland

  BeantwoordenVerwijderen
 30. Hallo allemaal! Ik schrijf dit artikel om het goede werk van DR OGALA te waarderen dat me recent heeft geholpen mijn vrouw terug te brengen die me de afgelopen 2 jaar verliet voor een andere man. Na het zien van een reactie van een vrouw op het internet getuigen van hoe zij werd geholpen door DR OGALA. Ik besloot ook contact met hem op te nemen voor hulp, omdat ik alleen wilde dat ik mijn vrouw kreeg, geluk en ervoor zorgde dat mijn kind opgroeide met zijn moeder. Ben blij vandaag dat hij me heeft geholpen en ik kan met trots zeggen dat mijn vrouw nu weer bij me is en dat ze nu verliefd op me is als nooit tevoren.
  Heb je hulp nodig in je relatie, zoals het terughalen van je man, vrouw, vriend, vriendin? Kijkers die mijn bericht lezen dat de hulp van DR OGALA nodig heeft, moeten contact met hem opnemen via e-mail: (ogalasolutiontemple@gmail.com). U kunt ook contact opnemen met Dr Ogala via whatsapp +233508353241

  BeantwoordenVerwijderen
 31. Dit is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt, en ik moet deze geweldige getuigenis delen, ik wil alleen dank zeggen aan Dr. Isikolo voor het nemen van de tijd om me te helpen de betovering te werpen die mijn ex-echtgenoot heeft teruggebracht, mijn naam is Beatrice Modi , Ik wil mijn getuigenis en mijn geluk met jullie delen op deze site, vorig jaar verliet mijn man me voor een andere vrouw op zijn werkplek en hij liet me en mijn twee (2) kinderen achter, alles was zo moeilijk voor mij en de kinderen omdat ik zoveel van hem hou, dus ik heb de getuigenissen van DR Isikolo gezien, over hoe hij dames geholpen heeft om haar man terug te krijgen, dus nam ik contact met hem op en hij hielp me om een ​​betovering voor mijn man uit te brengen en de volgende dag mijn man verliet de andere vrouw en hij kwam bij me terug en smeekte om vergiffenis met zoveel liefde en zorgzaamheid. ik zal deze hulp die DR Isikolo mij en mijn kinderen gaf nooit vergeten. als je hier bent heb je hulp nodig om je geliefde terug te krijgen kun je hem contacteren via deze e-mail isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsApp op +2348133261196, ik ben een levend getuige van zijn macht

  BeantwoordenVerwijderen
 32. Hé, ik ben zo opgewonden dat mijn gebroken huwelijk is hersteld en mijn man is terug nadat hij mij en onze 2 kinderen heeft verlaten voor een andere vrouw. Na 8 jaar huwelijk zijn ik en mijn man in de een of de andere ruzie geweest totdat hij me uiteindelijk verliet en naar Californië verhuisde om bij een andere vrouw te zijn. ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen, ik was echt overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en ik kwam een ​​website tegen die suggereerde dat dr. Mohammed kan helpen ex snel terug te komen . Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij. 28 uur later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij mij en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. Toen vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het was, allemaal dank aan dr. Mohammed. hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat dr. Mohammed een echte en krachtige spreukman is, die ik altijd zal bidden om lang te leven om zijn kinderen te helpen in tijden van problemen, als je hier bent en je je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, neem nu contact op met deze krachtige spreuk. Hier is zijn contact: E-mail hem op: monicaspiritualtemple@gmail.com, je kunt hem ook bellen of hem toevoegen op Whats-app: +2348134493948

  BeantwoordenVerwijderen
 33. Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.

  BeantwoordenVerwijderen
 34. Mijn naam is Anna, kom uit het Verenigd Koninkrijk, ik wil mijn verhaal met u delen en u ook een oplossing bieden voor uw problemen, ik ben online op zoek geweest naar een echte betoverancier die mijn man voor mij terug kan brengen, ik heb 9 jaar geleden getrouwd zonder kinderen en mijn financiële situatie was erger, ik heb geen geld ik heb geen kind, mijn man liet me denken dat ik hem pech bracht, tot 2017/2018 ontmoette ik de getuigenis van een dame die online over Dr praat Udo, ik moedig mezelf aan en neem contact met hem op voor hulp, en hij reageerde zo snel mogelijk, het eerste woord dat hij zei is dat mijn problemen voorbij zijn, hij zei dat hij me weer zou laten lachen, ik was blij met zijn aanmoediging, hij begon zijn werk en vertelde me dat mijn man in minder dan 24 uur terug zal komen om me te smeken hem terug te accepteren, nadat alles wat hij zei voor de allereerste keer in mijn leven gebeurde was ik weer gelukkig met mijn man, een paar weken later werd ik zwanger . Hij zei dat ik financieel stabiel moest zijn om gelukkig te zijn met mijn man, hij wierp een betovering voor me, vandaag begunstigen mensen me waar ik ook ga, mijn leven is financieel stabiel, ik en mijn man doen het geweldig, het belangrijkste was dat hij eindigde mijn verdriet en nu heb ik mijn eigen kind dat me mama noemt, ik heb nog nooit een spreukgieter ontmoet die zo echt en krachtig is als Dr. Udo, hij heeft oplossingen voor elk soort probleem op aarde, zijn magie is niet schadelijk en hij kan werk voor je zonder je aanwezigheid, ik zeg dit allemaal omdat ik hem vertelde dat ik ervoor ga zorgen dat ik de wereld informeer over zijn goede werk en ik weet dat zoveel mensen ook hulp nodig hebben, dus als je hulp nodig hebt, doe dat dan neem niet langer contact met hem op of als je hem wilt bedanken, neem dan contact op met dr. Udo via zijn e-mail: udosolutioncenter@gmail.com en WhatsApp en Viber Chat: +27656406432.

  BeantwoordenVerwijderen
 35. NEEM CONTACT OP MET DEZE GROTE SPELL CASTER VOOR ELKE HULP ISIKOLOSolutionhome@gmail.com

  Ik ben erg dankbaar om deze geweldige getuigenissen met je te delen. Het beste dat ooit in mijn leven is gebeurd, is hoe ik de loterij win. Ik ben een vrouw die gelooft dat ik op een dag de loterij zal winnen. Eindelijk kwamen mijn dromen door toen ik e-mail dr gbojie mailde. en vertel hem dat ik de lotnummers nodig heb. Ik heb heel veel geld uitgeven aan het ticket om er zeker van te zijn dat ik win. Maar ik weet nooit dat winnen zo gemakkelijk was tot de dag dat ik betoverde online betekenaar bedoelde, waar zoveel mensen over gesproken hebben dat hij erg goed is in het spellen van loterijen, dus ik besluit het een keer te proberen. Ik heb contact opgenomen met deze man en hij deed een spreuk en hij gaf me de winnende lotnummers. Maar geloof me, toen de trekkingen uit waren, was ik een van de winnaars. ik win 1.900.000 miljoen euro. DR ISIKOLO echt jij bent de beste, met deze man kun je miljoenen geld verdienen door loterij. ik ben zo blij deze man te ontmoeten, ik zal je voor altijd dankbaar zijn. Email hem isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 36. Hoe ik terug kom met mijn ex-liefdescontact Dr. Isikolo voor dringende en snelle liefdesbetovering Via isisikolosolutionhome@gmail.com Ik geloofde nooit in spreukgieten maar na 6 jaar dating met mijn ex-geliefde die ze uitmaakte met mij, stel ik me nog steeds voor hoe Dr. Isikolo bracht mijn ex-geliefde terug naar mij in slechts 48 uur. Niemand heeft me ooit kunnen laten geloven dat er een echte spreukgieter is die echt werkt. Am Cherry bij naam, ik wil snel de wereld vertellen dat er een echte online spreukgieter is die krachtig en echt is, Zijn naam is Dr. Isikolo, Hij heeft me onlangs geholpen mijn relatie te herenigen met mijn ex-geliefde die me verliet, Ik nam contact op met Dr. Isikolo, hij gooide een liefdesbetovering voor mij en mijn ex-geliefde die zei dat ze niets meer met mij te maken heeft, belde me en begon me te smeken. Ze is nu terug met zoveel liefde en zorgzaamheid. vandaag ben ik blij om jullie allemaal te laten weten dat deze spreukgieter de kracht heeft om minnaars terug te brengen. omdat ik nu gelukkig ben met mijn geliefde, en het meest verrassende, is dat onze liefde heel sterk is, elke dag is geluk en vreugde. en er is niets zoals geweest met de vrouw van wie je houdt. Ik ben zo blij dat mijn liefde terug is met de hulp van Dr. Isikolo als je een soortgelijk probleem hebt of als je je gebroken relatie wilt herstellen, wilt stoppen met echtscheiding, je ex terug wilt krijgen, je echtscheidingsvrouw of echtgenoot wilt terughalen, ik zal je adviseren om contact met hem op te nemen, hij is er om je te helpen en een glimlach op je gezicht te maken, vraag hem of mij en anderen. zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 37. Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ​​advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem contact met hem op zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op +2348133261196 is het enige antwoord op uw probleem met het winnen van de loterij

  BeantwoordenVerwijderen
 38. Ik voelde dat mijn leven voorbij was en mijn kinderen dachten dat ze hun vader nooit meer zouden zien. ik probeerde sterk te zijn alleen voor de kinderen, maar ik kon de pijnen die mijn hart kwelden niet beheersen, mijn hart was vervuld van verdriet en pijn omdat ik echt verliefd was op mijn man. Ik denk elke dag en nacht aan hem en wens altijd dat hij terug zou komen. Ik was erg overstuur en ik had hulp nodig, dus ik zocht online naar hulp en kwam een ​​e-mail tegen: isisikolosolutionhome@gmail.com die suggereerde dat dr. Isikolo kan helpen ex snel terug te krijgen. Dus ik vond dat ik hem moest proberen. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me wat ik moest doen en ik deed het toen deed hij een (Love betovering) voor mij. 3 weken later belde mijn man me echt op en vertelde me dat hij me en de kinderen zo erg miste, zo geweldig !! Dus zo kwam hij diezelfde dag terug, met veel liefde en vreugde, en hij verontschuldigde zich voor zijn fout, en voor de pijn die hij me en de kinderen heeft aangedaan. Vanaf die dag was ons huwelijk nu sterker dan hoe het eerder was. Allemaal bedankt aan deze geweldige man. Hij is zo machtig en ik besloot mijn verhaal op internet te delen dat Dr. Todd echt is en een krachtige spreukgieter, als je hier bent en je Ex terug nodig hebt of je man is verhuisd naar een andere vrouw, huil niet meer, contact deze krachtige spreukgieter nu, isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 39. Tara Lukas is mijn naam. Ik ben een van de personen die hebben geprofiteerd van Dr. Isikolo Love Spell. Dr. Isikolo verscheen in het midden van mijn leven toen alle hoop verloren was. Ik gaf het leven op en dacht dat de beste manier om mijn gebroken hart te genezen was om mijn leven te nemen nadat ik verschillende processen geprobeerd had en naar India reisde op zoek naar spreuk om me te herenigen met mijn man die me na drie jaar huwelijk voor een andere dame dumpte geen van mijn inspanningen werkte. Ik besloot om door te gaan met mijn zelfmoordplan voordat een vreemde geest als een regen over me kwam en me bediende om online te zoeken nadat ik zo veel gesproken had over Dr. Isikolo Love Spell Temple. Ik heb met tegenzin gezocht en geweldige getuigenissen en aanbevelingen over hem gevonden die me aanmoedigden contact met hem op te nemen via zijn e-mail. Hij antwoordde en vroeg mij mijn tranen weg te vegen en elke daad te staken om mijn leven te nemen; hij zei dat mijn zaak oplosbaar is na overleg met zijn Oracle. Welnu, hier ben ik vandaag Dr. Isikolo dankbaar voor het redden van mijn leven en het terugbrengen van mijn Echtgenoot. We zijn vandaag zo blij en gelukkiger dan ooit tevoren. Ik ben zo dankbaar dat ik deel uitmaakte van de mensen die deze getuigenis deelden. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com of Whatsapp op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 40. Ik geef een getuigenis over Dr. Isikolo. ik won 100.000 euro in mijn spelloterij, ik nam een ​​advies van iemand die sprak over deze geweldige spreukgieter genaamd DR ISIKOLO de persoon plaatste een getuigenis op een blog en vertelde hoe DR ISIKOLO hem hielp de loterij te winnen door hem het winnende nummer i te sturen. was nieuwsgierig en ik dacht dat het allemaal een grapje was, niet totdat ik contact opnam met deze spreukgieter om zelf te weten hoe dit werk veroorzaakt dat ik veel heb uitgegeven om kaartjes te kopen en ik win nooit. Ik nam contact met hem op en hij vertelde me dat het noodzakelijk was dat gedaan moest worden en dat hij het deed en hij vertelde me om drie dagen te wachten en echt gaf hij me de winnende nummers om de loterij te spelen die ik deed, kun je geloven dat mijn naam de eerste onder de winnaars. Hij vertelde mij (mijn zoon, alles wat ik je moet doen voor mij is, zorg ervoor dat je deze getuigenissen deelt met anderen zodat ze ook de loterij kunnen winnen, want ik heb niet veel tijd om op het internet te spellen), daarom ben ik deze getuigenis delen met u dat als u de loterij wilt winnen, dit de manier is waarop online tips u kunnen helpen, neem dan contact met hem op via zijn isikolosolutionhome@gmail.com of WhatsApp hem op 2348133261196 is het enige antwoord op dat uw probleem met het winnen van de loterij

  BeantwoordenVerwijderen
 41. Toen ik Dr. Isikolo vond, had ik dringend behoefte aan het terugbrengen van mijn ex-geliefde. Hij liet me achter voor een andere vrouw en ik bleef achter in het donker. Het gebeurde zo snel en ik had helemaal geen inspraak in de situatie. Hij dumpte me gewoon na 3 jaar zonder uitleg. Ik neem via zijn website contact op met Dr. Isikolo en hij heeft een liefdesbetovering geschreven om ons te helpen weer bij elkaar te komen. In minder dan 48 uur nadat hij zijn betovering had gedaan, begon mijn vriend me opnieuw te testen en voelde me vreselijk voor wat hij me zojuist had aangedaan. Hij zei dat ik de belangrijkste persoon in zijn leven was en dat weet hij nu. Onze relatie is nu sterk en stabiel. Dank u wel meneer voor het werk dat u voor mij deed. U bent God gezonden om een verbroken relatie te herstellen. Ik raad Dr. Isikolo ten zeerste aan iedereen die hulp nodig heeft. Zijn e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com Je kunt hem ook WhatsAppen op +2348133261196

  BeantwoordenVerwijderen
 42. Veel mensen ervaren een aanval die uit het niets lijkt te komen. dit is een persoonlijke psychische aanval, ook bedrijven en projecten kunnen worden verstoord vanuit niet-fysieke niveaus, niets lijkt goed te gaan en de voortgang wordt geblokkeerd of gesaboteerd - dit is een psychische aanval op je werk, terugbrengen wat je ofwel geld hebt verloren of relatie, breng je verloren liefde terug, herstel je verloren geld, herstel je verloren werk terug, breng je ex-vrouw of man terug, heb je een geestelijke gezondheidsziekte of ben je pijn verschuldigd alles wat je zoekt is 100% garantie, bezoek Roso Malia vandaag en je leven wordt voorspoedig.

   Deze service biedt een doorlopende scan van alle soorten aanvallen of storingen in de tijd en reinigt die bronnen van aanval of storing. Ook wordt een methode van bescherming gegeven voor onderhoud. Regelmatig geplande bescherming kan ook worden ingesteld ovaal uw financiële leven en neem vandaag nog contact op met de geweldige oplossingmeester voor klussen. je kunt contact met me opnemen via dit e-mailadres: priestrosomalia621@outlook.com of whatsapp +233550822798.

  BeantwoordenVerwijderen

Je reactie stel ik erg op prijs